Kaj je prinesel četrti protikorona paket, #PKP4?

Vlada Republike Slovenije je na svoji 23. redni seji sprejela predlog Zakona o inventarnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), znan pod imenom četrti korona paket oz. #PKP4, ki ga je državni zbor potrdil v četrtek 9. julija 2020. Ukrepi se dotikajo nadomestila plače  v primeru čakanja na delo, nadomestila plače v primeru odrejene karantene delavcu, institucionalnega varstva in mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z virusom SARS-CoV-2 ter osebami, ki jim je bila odrejena karantena. V prispevku si preberite si nekaj podrobnosti o novo sprejetih ukrepih.


vir fotografije: pexels.com


1. POVRAČILO NADOMETILA PLAČE V PRIMERU ČAKANJA NA DELO

ZIUPDV omogoča podaljšanje trajanja ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo do 31. julija 2020, pri čemer lahko vlada ta ukrep s sklepom podaljša za en mesec, kar pa lahko stori največ dvakrat. Ostali pogoji glede ukrepa (upravičenci, pravice teh, obveznostmi delavcev in načinom uveljavljanja povračila) ostanejo enaki kot v prejšnjem protikorona zakonu.

Delodajalci boste torej upravičeni do delnega povračila nadomestila plače v višini 80 % nadomestila plače, a ne več kot znaša najvišje nadomestilo za primer brezposelnosti (892,50 EUR bruto).

Dostopajte do informacij glede tretjega protikorona paketa preko zapisa Informacije za podjetja in podjetnike po sprejetju #PKP3.

2. NADOMESTILO PLAČE V PRIMERU KARANTENE

Delodajalci boste zopet imeli možnost uveljaviti povračilo plače delavcem, ki jim je bila odrejena karantena in zaradi tega ne morejo opravljati svojega dela, ter povračilo teh izplačanih nadomestil delodajalcu, in sicer v celoti. Ta ukrep ZIUPDV, ki traja najdlje do 30. septembra 2020, lahko uveljavlja delodajalec, ki izjavi, da ne more organizirati dela na domu za delavce, ki jim je odrejena karantena. Pri tem je delavec upravičen do nadomestila plače za obdobje, za katerega mu je bila odrejena karantena. Nadomestila se izplačuje v primeru, ko je delavec ob odrejeni karanteni upravičen do odsotnosti z dela na podlagi predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali starševskem varstvu ali če to pravico pridobi v obdobju, ko mu je odrejena karantena.

Višina nadomestila je odvisna od razloga za odreditev karantene in je vezana na določbe Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Delavec, ki mu je bila odrejena karantena ob prehodu meje, ima pravico do nadomestila plače v višini, ki je enaka nadomestilu za primer višje sile po določbah ZDR-1 (6. odstavek 137. člena ZDR-1, ki pravi, da nadomestilo znaša polovico plačila, do katerega bi bil sicer upravičen delavec, če bi delal, vendar ne manj kot 70 % minimalne plače). Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo, pa ima pravico do nadomestila v višini, ki po določbah ZDR-1 velja za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga, to je začasnega čakanja na delo (2. odstavek 138. člena ZDR-1, ki pravi, da nadomestilo plače znaša 80 % osnove povprečne mesečne plače delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti) in odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo na delovnem mestu: nadomestilo plače v višini 100 % povprečne plače delavca za polni delovni čas.

Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi odhoda v državo, ki je na rdečem seznamu, ne bo upravičen do nadomestila plače v času odrejene karantene, razen v določenih primerih, ko bo delavec upravičen do nadomestila plače v višini polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 % minimalne plače. Ti primeri so:

  • smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrt otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
  • smrt staršev – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj,
  • rojstvo otroka.

Povračilo izplačanega nadomestila plače za čas odrejene karantene, bo delodajalcu s strani Zavoda za zaposlovanje, povrnjeno v celoti.

Delavec, ki mu je bila odrejena karantena, je dolžan najpozneje v treh delovnih dneh od prejema t.i. odločbe o odreditvi karantene o tem obvestiti delodajalca in mu odločbo tudi posredovati, pri čemer ZIUPDV navaja, da mora biti razlog za odreditev karantene razviden iz odločbe.

Nadzor nad dodelitvijo in izplačevanjem nadomestila plače je enak sistemu, ki velja za povračilo nadomestila plače v primeru čakanja na delo.

O ukrepu čakanja na delo smo pisali v prispevku Nasveti in priporočila podjetjem po sprejetju #PKP2.

3. INSTITUCIONALNO VARSTVO

Z ZIUPDV želi vlada zagotoviti tudi dodatna sredstva za financiranje dodatnih kadrov v socialno varstvenih zavodih v javni mreži, ki izvajajo socialnovarstvene in zdravstvene storitve. Vlada bo tako morala v roku enega meseca od uveljavitve predloga zakona (9. julij 2020) sprejeti uredbo, s katero bo podrobneje predpisala metodologijo ocenjevanja potreb, pogoje in postopek dodelitve javnih sredstev za obdobje naslednjih dveh let od izdaje uredbe.

4. MOBILNA APLIKACIJA

Kot rešitev v smeri obvladovanja širjenja virusa in tveganja ponovne porasti okužb z COVID-19 vlada z ZIUPDV predvideva vzpostavitev mobilne aplikacije. S pomočjo aplikacije bo pridobivala podatke o stikih z okuženimi osebami z virusom SARS-CoV-2 ter osebami, ki jim je bila odrejena karantena. Obenem pa naj bi vlada preko aplikacije ozaveščala uporabnike o simptomih virusa SARS-CoV-2 in ukrepih za spopadanje s širjenjem bolezni. ZIUPDV predvideva brezplačno in prostovoljno namestitev ter uporabo mobilne aplikacije, izjema je oseba, ki je uporabnik pametnega telefona in mu/ji je bila odrejena karantena ali pa je potrjeno okužena z virusom SARS-CoV-2.

Oseba, ki je bila potrjena kot okužena, je dolžna ta podatek v aplikaciji zabeležiti s pomočjo naključne kode za enkratno uporabo, ki jo prejme skupaj z rezultati testa, ki potrjujejo okužbo. Smiselno enako velja za osebo, ki ji je bila odrejena karantena, le da kodo prejme skupaj z odločbo o odreditvi karantene. Za vzpostavitev in delovanje mobilne aplikacije je odgovorno Ministrstvo za javno upravo. Minister za zdravje pa naj bi (na podlagi strokovnih izhodišč Nacionalnega inštituta za javno zdravje) predpisal oddaljenost in trajanje stikov med uporabniki, ki sta potrebna, da mobilna aplikacija zabeleži stik z drugim uporabnikom aplikacije, ter obdobje, za katero se obvešča o stikih z okuženo osebo oziroma osebo, ki ji je bila odrejena karantena. Pri tem pa naj bi se zbrani podatki samodejno izbrisali po petnajstih dneh od njihovega zabeleženja.


Povezava do Zakona o inventarnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV):

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1831/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-pripravo-na-drugi-val-covid-19-ziupdv 

--

Viri:

Vlada RS: https://www.gov.si/ 

Uradni list RS: https://www.uradni-list.si/