Katere subvencije lahko pridobijo podjetja in samostojni podjetniki?

Julij, 2020

Kljub temu, da se korona kriza še ni umirila lahko podjetja in podjetniki prejemate nekatere dodatne finančne spodbude, vse niso vezane na ukrepe za blažitev posledic epidemije COVID19. Večina sredstev se sicer usmerja v reševanje posledic, a nekateri razpisi tudi z drugih področij obstajajo odprti. Spodaj je navedenih nekaj aktualnih razpisov z opisi in povezavami na razpisno dokumentacijo.

Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19)

Namen:

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v podprtih podjetjih. 

Predmet:

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. 

Višina sredstev:

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 15.000.000,00 EUR.

Izvajalec:

Slovenski podjetniški sklad

Rok za prijavo:

15.01.2021

Več o razpisu in razpisna dokumentacija

Spodbude za mala in srednje velika podjetja (MSP) s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Namen:

Namen razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti je izboljšati konkurenčnost MSP s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Predmet:

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oz. rabe 

Višina sredstev: 

Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti z dne 3. 6. 2020 se spremeni višina razpisanih sredstev za prvo odpiranje in znaša 12.974.058,14 EUR za Vzhodno kohezijsko regijo in 3.580.468,98 EUR za Zahodno kohezijsko regijo.

Izvajalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok za prijavo:

30. 11. 2020 do 23:59

Več o razpisu in razpisna dokumentacija

Spodbude za uvajanje okolijskih in trajnostnih znakov in prilagoditev ponudbe

Namen:

Namen javnega razpisa je prilagoditev turistične ponudbe zaradi epidemije COVID-19, spodbujanje k uvajanju ekološkega oziroma trajnostnega managementa in ekoloških ali trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih in gostinskih obratih ter pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka.

Predmet:

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega/gostinskega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. Okoljski/trajnostni znaki, ki so predmet sofinanciranja, so naslednji: znak za okolje EU – EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Zeleni ključ, Travelife, EMAS, Ecocamping, World of Glamping Green in LEAF. Predmet javnega razpisa je tudi prilagoditev ponudbe zaradi epidemije COVID-19 na način, da se zagotovi varnost in zdravje gostov.

Prijavitelj lahko v eni vlogi zaprosi za sofinanciranje uvedbe enega okoljskega/trajnostnega znaka.

Višina sredstev: 

Okvirna skupna višina sredstev, ki bo na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 105.000,00 EUR.

Izvajalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok za prijavo: 

8. 9. 2020 do 23:59

Več o razpisu in razpisna dokumentacija

Eureka, Eurostars

Namen: 

Namen javnega razpisa EUROSTARS je izvajanje programa Eurostars 2. To je program, ki s sofinanciranjem podpira majhna in srednja podjetja ter njihove partnerje, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem, pri izvajanju njihovih skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek čas vstopa na trg.

Predmet:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev. Ta razpis se izvaja v povezavi z mednarodnim razpisom programa Eurostars: »EUREKAs Eurostars programme«, ki je objavljen na spletnem naslovu www.eurostars-eureka.eu. Predvidena mednarodna roka za oddajo vlog v letošnjem letu sta 13. 2. 2020 (že zaprt) in 3. 9. 2020.

Višina sredstev:

Za nacionalno sofinanciranje projektov Eurostars, ki bodo potrjeni v okviru dveh mednarodnih rokov v letu 2020, je v letu 2020 predvidenih 503.582,75 EUR ter v letu 2021 1.018.972,00 EUR.

Izvajalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok za prijavo: 

3. 9. 2020 do 20. ure

Več o razpisu in razpisna dokumentacija 

Spodbude za uvajanje poslovne odličnosti (EFQM), velika podjetja

Namen:

Namen in cilj javnega poziva je podpreti ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM (European Foundation for Quality Management oz. Evropske fundacije za upravljanje kakovosti) v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) - najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja.  

Predmet:

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov uvajanja poslovne odličnosti v podjetja po modelu EFQM, in sicer: svetovalne storitve, usposabljanje ključnih kadrov ter sodelovanje na EFQM nagradi za odličnost.

Višina sredstev: 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 - 2023 znaša skupno 200.000 EUR oz. 40.000,00 EUR letno.

Izvajalec: SPIRIT Slovenija

Rok prijave: 

31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.

Več o razpisu in razpisna dokumentacija 

Podjetja in podjetniki lahko prejemate nekatere dodatne finančne spodbude, vse pa niso vezane na ukrepe za blažitev posledic epidemije COVID19. Vir fotografije: pexels.com


Spodbude za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti

Namen: 

Cilj javnega razpisa je dvig mednarodne konkurenčnosti in izvozne intenzivnosti malih in srednje velikih podjetij skozi trajnostno poslovno strateško transformacijo poslovanja.

Predmet:

- Sklop A: 100 % financiranje stroškov udeležbe podjetij v Akademiji TPSMP

- Sklop B: do 50 % financiranja nastalih upravičenih stroškov pri izvedbi projektov do višine 100.000 EUR

Sklopa A in B se bosta izvajala v predvidoma 5 ciklih/ponovitvah v skladu s predpisanimi roki za prijave.

Višina sredstev:

Za financiranje stroškov izvajanja Sklopa A je namenjenih 1.848.910,00 EUR.

Za sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe predlaganih pilotnih izvedbenih projektov prijaviteljev Sklop B je namenjenih 6.000.000,00 EUR.

Izvajalec: SPIRIT Slovenija

Rok prijave:

Predvidenih je pet rokov za oddajo vlog za sklop A (več o rokih preberite na spletni strani razpisa):

1. rok: 19. 7. 2019 (že zaprt)

2. rok: 29. 11. 2019 (že zaprt)

3. rok: 5. 6. 2020 (že zaprt)

4. rok: 30. 9. 2020

5. rok: 23. 4. 2021

Več o razpisu in razpisna dokumentacija  

Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih

Namen:

Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih.

Predmet:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih.

Višina sredstev:

Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 30.000,00 EUR in ne višja od 100.000,00 EUR.

Izvajalec: SPIRIT Slovenija

Rok prijave:

1. rok: 30. 9. 2019 (že zaprt)

2. rok: 30. 9. 2020

3. rok: 30. 9. 2021

4. rok: 30. 9. 2022

V primeru povečanja sredstev bodo v okviru spremembe javnega razpisa v Uradnem listu lahko določeni tudi dodatni roki za oddajo vlog.

Več o razpisu in razpisna dokumentacija  

E-poslovanje 2019–2022

Namen:

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

Predmet:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje naslednje ukrepe:

a) Elektronsko izmenjavo med partnerji

b) Digitalizacijo nastopov na sejmih

c) Spletne strani za tuje trge

d) Spletne trgovine

e) Produktno-prodajne videe

f) Krepitev kompetenc – usposabljanja

Višina sredstev:

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, znaša največ do 9.450.000,00 EUR.

Izvajalec: SPIRIT Slovenija

Rok za prijavo:

1. rok: 5. 11. 2018 (že zaprt)

2. rok: 1. 10. 2019 (že zaprt)

3. rok: 1. 10. 2020 

4. rok: 1. 10. 2021

Več o razpisu in razpisna dokumentacija  

Zaposli.me 2020

Namen:

Vključitev 4.844 brezposelnih iz vse Slovenije, s ciljem, da ohranijo zaposlitev tudi po izteku subvencije.

Predmet:

Delodajalci lahko za eno leto pridobite mesečno subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več. Mesečna subvencija znaša od 416 do 666 evrov, delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev neprekinjeno. Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na teden). Za krajši tedenski delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur) lahko zaposlite invalide, ki lahko opravljajo delo le krajši delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur na teden), in dolgotrajno brezposelne, ki so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih in se zaposlijo za krajši tedenski delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur na teden).

Višina sredstev:

Mesečna subvencija znaša od 416,00 EUR do 666,00 EUR in se izplača v 12 enakih zneskih za vsak polni koledarski mesec zaposlitve. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev neprekinjeno.

Izvajalec: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Rok za prijavo: 

Povabilo razpisa je odprto do porabe sredstev, najdlje do 15. 11. 2020.

Več o razpisu in razpisna dokumentacija  

Subvencije za električna vozila

Predmet:

Predmet javnega poziva so finančne spodbude za naložbe v nakup novih ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji.

Višina nepovratnih sredstev znaša največ:

• 6.000 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1;

• 4.500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije N1;

• 2.000 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L7e:

• 1.500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 ali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L6e;

• 1.000 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L3e ali L4e ali L5e;

• 500 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 kategorije L1e-B ali L2e.

Izvajalec: EKO SKLAD

Rok za prijavo: 

Pred nakupom in sklenitvijo zavezujočih dokumentov, do objave zaključka v UL RS

Več o razpisu in razpisna dokumentacija  

Energetski pregledi: Subvencija

Predmet:

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude v obliki »de minimis« pomoči podjetjem za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v tem podjetju ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo.

Višina spodbude:

Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda brez DDV.

Izvajalec: EKO SKLAD

Rok za prijavo: pred pričetkom izvajanja del, do objave zaključka v UL RS

Več o razpisu in razpisna dokumentacija  

SME Instrument (EIC Accelerator Pilot)

Namen:

Program je namenjen zagonskim podjetjem oz. stratupom kot MSP. Sofinanciranje je predvideno za razvoj inovacije in rasti podjetja do stopnje, ko lahko samo privabi zasebne vlagatelje. Za program EIC Accelerator Pilot je letos predvidenih 654 milijonov evrov, nanj se lahko prijavljajo kandidati iz vseh držav članic EU in vseh pridruženih članic v t.i. programu Obzorje.

Višina spodbude: 

Prek programa EIC Accelerator, ki je nasledil program SME Instrument, lahko podjetje zaprosi za do 2,5 milijona evrov in še 15 milijonov evrov lastniškega financiranja.

Izvajalec: Evropska komisija 

Rok prijave:

7. 10. 2020

Več o razpisu in razpisna dokumentacija  

Kratkoročno financiranje za vaše poslovanje pridobite preko spletne platforme Borze terjatev. Ponudbo in brezplačno registracijo opravite na www.borzaterjatev.si

--

Viri informacij:

Finance: https://subvencije.finance.si/  

Vlada RS: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/   

SPIRIT Slovenija: https://www.spiritslovenia.si/  

Zavod RS za zaposlovanje: https://www.ess.gov.si/  

EKO SKLAD: https://www.ekosklad.si/  

Evropska komisija: https://ec.europa.eu/info/index_sl  

Prijavite se na naše novice