Nasveti in priporočila podjetjem po sprejetju #PKP2

Državni zbor je v torek, 28. aprila, sprejel nov zakonodajni paket za omilitev posledic epidemije COVID-19. Drugi protikorona paket t.i. #PKP2 prinaša spremembe prejšnjega protikorona paketa (#PKP1) in nov Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19. 

Glavni fokus #PKP2 je na ohranjanju podjetij preko zagotavljanja dodatne likvidnosti. Vlada je na poziv gospodarstva zagotovila ustreznejšo višino poroštev (70 in 80%), posojila bodo podjetjem zagotovila dostop do financiranja preko bank z manjšo potrebo po zavarovanjih.

O ključnih ukrepih, ki jih podjetje lahko sprejme smo pisali v prispevku Ključni ukrepi podjetjem za spopad z gospodarskimi posledicami COVID-19.

V spodnjem prispevku pa vas obveščamo o bistvenih spremembah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in posredujemo nekatere druge koristne informacije za uspešno poslovanje vašega podjetja v času trajanja in odpravljanja posledic pandemije COVID-19. Preberite si informacije po sklopih:

1. Začasno čakanje na delo (vloga)

2. Do 9. maja je čas za uveljavljanje oprostitve marčevskih in aprilskih prispevkov

3. Spremembe #PKP1 - #PKP2

4. FURS: Pogosta vprašanja in odgovori na davčnem področju v času COVID-19  

5. Shema podpore financiranju s strani SID Banke in Slovenskega podjetniškega sklada

6. Odlog obveznosti iz kreditnih pogodb (vprašanja in odgovori)

7. Drugi ukrepi na likvidnostno finančnem področju za blažitev posledic epidemije COVID-19


1. ZAČASNO ČAKANJE NA DELO

S 1. majem so pričele veljati Spremembe in dopolnitve Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP-A). Novela prinaša nekatere spremembe pri dosedanjih ukrepih ter tudi pri uveljavljanju povračila nadomestila plače zaposlenih.

Delodajalci, ki so delavce poslali na čakanje oz. so ti delavci odsotni iz razloga višje sile (za obdobje od 13.3.), lahko vloge pri Zavodu RS za zaposlovanje za povračilo nadomestila sedaj oddajo do vključno 9. maja.

Vloge naj vložijo delodajalci, ki niso pravočasno vložili vloge. Vložijo jo lahko tudi v primerih, ko vloge za delavce na čakanju niso podali (glede na nove pogoje pa delodajalci sedaj vlogo želijo oddati), ali pa so jo podali in je bila vloga zavrnjena ali zavržena.

Povezava do objave novice na spletni strani ZRSZ je na voljo na tej povezavi.


2. UVELJAVLJANJE OPROSTITVE MARČEVSKIH IN APRILSKIH PRISPEVKOV

Novela ZIUZEOP-A, ki je bila v Uradnem listu RS objavljena 30.4.2020, je v svojem 52. členu določila nov (daljši) rok uveljavljanje oprostitve marčevskih in aprilskih prispevkov na podlagi IZJAVE. Samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci morajo IZJAVO preko eDavkov po novem vložiti do 9. maja (in NE do 30.4.), če želijo oprostitev za marčevske (od 13.3.2020 dalje) in aprilske prispevke, ki sicer zapadejo v plačilo 20.4. in 20.5.. Če želijo zavezanci oprostitev majskih prispevkov, ki sicer zapadejo v plačilo 20.6., je rok za predložitev IZJAVE nespremenjen, to je do 31.5.2020.

Novica je na voljo na tej povezavi.


3. SPREMEMBE #PKP1 - #PKP2

Državni zbor je v torek, 28.4.2020 sprejel nov zakonodajni paket za omilitev posledic epidemije COVID-19. Drugi paket t.i. #PKP2 prinaša spremembe prejšnjega protikorona zakona in nov Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo je stopil v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 

Bistvene spremembe Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 so na voljo v word dokumentu na tej povezavi.


4. FURS: POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI NA DAVČNEM PODROČJU 

Finančna uprava Republike Slovenije na svoji spletni strani objavlja tekoče osvežen nabor vprašanj in odgovorov, vezanih na; letni obračun DDPO in DohDej, znižanje akontacije davka, odlog, odpis in obročno plačilo davkov, odlog in oprostitev plačila prispevkov samozaposlenim, verskim delavcem in kmetom, njihov mesečni temeljni dohodek, inventarne ukrepe na področju plač za zaposlene, ukrep denarnega povračila nadomestila plače in oprostitve prispevkov od nadomestila plače, letne odmere dohodnine, teka rokov za opravljanje procesnih dejanj zavezancev.

Dostop do vprašanj in odgovorov je na voljo na tej povezavi.


5. SHEMA PODPORE FINANCIRANJU S STRANI SID BANKE IN SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo sveženj ukrepov za dodatno finančno pomoč podjetjem, ki jih izvajata SID banka in Slovenski podjetniški sklad.

Informacije o t.i. korona financiranju za srednje velika in mala podjetja preko SID Banke najdete na tej povezavi.

Možnosti za financiranje preko Slovenskega podjetniškega sklada najdete na tej povezavi.

Kontakti: SID Banka financiranje@sid.si in Slovenski podjetniški sklad info@podjetniskisklad.si 

           


vir fotografije: pexels.com


6. ODLOG OBVEZNOSTI IZ KREDITNIH POGODB

Kdo je upravičen do odloga obveznosti iz kreditnih pogodb?

Kreditojemalec (gospodarska družba, zadruga, društvo zavod, ustanova, nosilec kmetijskega gospodarstva, fizična oseba), ki ga je prizadela kriza, povezana s posledicami epidemija virusa.

Upravičena so podjetja, ki plačujejo obvezne prispevke, davke in druge dajatve in so imela na dan 31. 12. 2019 poravnane zapadle obveznosti iz naslova obveznih pri­spevkov, davkov in drugih dajatev, ali so na dan vložitve vloge v situaciji, ko jim je odloženo plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev oziroma omogočeno obročno odplačilo le-teh. Podjetja morajo utemeljiti, da zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami epidemije virusa, ne morejo zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko, ker bi takšno poplačilo lahko povzročilo težave z likvidnostjo v tej meri, da bi bila ogrožena solventnost družbe.

Kdaj lahko zaprosimo za odlog?

Od 29. marca 2020 naprej, in sicer največ do 6 mesecev po preklicu epidemije virusa.

Kje lahko najdemo vlogo in druge administrativne zahteve za odlog kreditnih obveznosti?

Vlogo ima vsaka komercialna banka ali hranilnica. Priložiti je potrebno opis poslovnega položaja (navedbo vzrokov in predložitev dokazov za bistveno zmanjšanje obsega dela in poslovanja in načrt poslovodstva o ukrepih za vzpostavitev likvidnosti) in podati utemeljitev, razen če opravljate dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se opravljanje storitve oziroma prodaja blaga zaradi epidemije virusa začasno prepove.

Ali obstajajo še kakšne boljše alternative odlogu?

Mogoče je, da se banka in kreditojemalec lahko sporazumno dogovorita za rok glede plačila obveznosti iz kreditne pogodbe, ki je za kreditojemalca ugodnejši. Dobro je, da to preverite pri vaši banki.


7. DRUGI UKREPI NA LIKVIDNOSTNO FINANČNEM PODROČJU ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19

1. Predlaganje davčnih obračunov

Rok za oddajo letnega obračuna DDPO in DohDej za leto 2019 se iz 31. 3. 2020 prestavi na 31. 5. 2020, ki se zaradi nedelje izteče 1. 6. 2020. Roki za oddajo obračunov DDPO in DohDej v primeru prenehanj, statusnih sprememb ali insolventnih postopkov ostajajo enaki kot do sedaj. Zavezanci, ki imajo davčno obdobje različno od koledarskega leta, lahko predložijo davčni obračun za poslovno leto, katerega rok za predložitev se izteče v času veljavnosti tega zakona, v dveh mesecih po roku iz tretjega odstavka 358. člena ZDavP-2.


2. Priglasitev ugotavljanja (ali prenehanja ugotavljanja) davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov:

Zavezanec lahko v obračunu DDPO ali DohDej za leto 2019 priglasi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za leto 2020 najpozneje do 31. 5. 2020, ta rok pa se zaradi nedelje izteče 1. 6. 2020. Enako velja tudi za obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

3. Sprememba predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine ter akontacije davka od dohodkov pravnih oseb:

Poenostavitev glede na dosedanjo prakso. V času trajanja interventnega zakona k zahtevi za omenjeno spremembo akontacije ne bo potrebno prilagati davčnega obračuna za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge. Vlogi bo potrebno priložiti oceno davčne osnove za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove. FURS bo pripravil obrazec za izračun ocene. Davčni zavezanec predloži zahtevo za znižanje akontacije davka kot vlogo, ki jo vloži preko eDavkov kot lastni dokument, izjemoma pa lahko tudi po elektronski pošti. V najkrajšem možnem času bo pripravljen tudi elektronski obrazec.

4. Določitev nove zavarovalne osnove:

Zaradi prestavitve roka oddaje letnega obračuna DohDej se skrajni rok za določitev nove zavarovalne osnove prestavlja na mesec junij 2020. Nova zavarovalna osnova v letu 2020 se določi za mesec po mesecu, v katerem je bil obračun davka predložen davčnemu organu, vendar najpozneje za mesec junij 2020.

5. Odlog in obročno plačilo davkov:

Zavezanec lahko z vlogo, ki jo pošlje preko eDavkov ali izjemoma preko elektronske pošte, zaprosi za odlog plačila davka za čas do dveh let ali plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije virusa COVID-19. Odlog in obročno plačilo je mogoče npr. za plačilo poračuna na podlagi letnega davčnega obračuna, obračuna DDV, inšpekcijske odločbe, po novem pa tudi za akontacije davka in davčni odtegljaj (ne velja za prispevke za socialno varnost). V času odloga in obročnega plačila ne tečejo obresti.

6. Letna odmera dohodnine:

Skrajni rok za izdajo informativnih izračunov dohodnine (IID) se iz 31. 5. 2020 prestavi na 30. 6. 2020. Rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine (če zavezanec ne prejme IID) pa se iz 31. 7. 2020 prestavi na 31. 8. 2020. FURS bo fizičnim osebam brez dejavnosti izdal IID v takšnih rokih kot pretekla leta. Ker se rok za predlaganje letnih obračunov DohDej prestavi na 31. 5. 2020, bodo fizične osebe z dejavnostjo, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih  odhodkov, prejele svoj IID do 30. 6. 2020.

7. Davčna izvršba:

Politiko izvajanja davčne izvršbe v času epidemije virusa COVID-19 določi minister, pristojen za finance. V tem času ne teče zastaranje pravice do izterjave davkov, če davčni organ ne začne ali ne nadaljuje že začete davčne izvršbe.

8. Odlog prispevkov za socialno varnost samozaposlenih (s.p. in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, npr. novinarji, odvetniki idr. zasebniki):

Samozaposlenim, ki nimajo drugih zaposlenih, in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje, bo zagotovljen odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020. Do odloga bo zavezanec upravičen avtomatično, kar pomeni, da mu ne bo treba vlagati vloge. Neporavnane prispevke mora upravičenec poravnati najkasneje do 31. 3. 2022. Plačilo je možno v enkratnem znesku ali obročno, pri čemer v primeru plačila vseh prispevkov do 31. 3. 2022, na zneske odloženih prispevkov ne tečejo zamudne obresti.

    8.1. Kdo ne bo upravičen do zgornjega ukrepa?

        Do predlaganega ukrepa ne bo upravičen samozaposleni, če ima neporavnane obveznosti, ki so zapadle v plačilo do 28. 2. 2020, višje kot 50 eurov in jih     ne         bo poravnal do 6. 4. 2020. To pomeni, da upravičenec, ki  ima še vedno odprte obveznosti, ki so zapadle do 28. 2. 2020, lahko le-te poravna do 6. 4.     2020 in         mu bo avtomatsko brez vloge odobren odlog plačila prispevkov po tem zakonu. Stanje zapadlih obveznosti se lahko preveri prek portala eDavki.

9. Ukrep delnega povračila nadomestila plače in izpolnjevanje REK obrazca:

Delodajalec bo pravico do povračila nadomestila plače uveljavljal z vlogo, ki jo bo vložil pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Zavod bo o vlogi odločil z upravno odločbo in z delodajalcem sklenil pogodbo o delnem povračilu izplačanih nadomestil plače, če bodo izpolnjeni pogoji za delno povračilo nadomestila plače, določeni z  zakonom.

Delodajalec mora ob izplačilu nadomestila plače, najkasneje na dan izplačila predložiti  REK-1 obrazec. Na REK obrazcu ni predvideno ločeno posredovanje podatka o tem, da bo delodajalec naknadno uveljavljal delno povračilo nadomestila plače. Pojasnjujemo, da mora za namene poročanja podatkov za oblikovanje pokojninske osnove izplačano nadomestilo delodajalec vpisati v polje M02.

V zvezi z obračunom prispevkov od tovrstnega nadomestila plače pojasnjujemo, da se upošteva določbo četrtega odstavka 144. člena ZPIZ-2, ki določa obračun in plačilo prispevkov v primeru, ko izplačilo plače in nadomestila plače ne dosega zneska najnižje osnove za plačilo prispevkov (trenutno veljavna najnižja osnova za plačilo prispevkov znaša 1.017,23 eur).

10. Tek rokov za opravljanje procesnih dejanj zavezancev:

Tek rokov za opravljanje procesnih dejanj strank (npr. pravna sredstva) ter za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti (plačilo davka po odločbi), se ne prekine. Ker je delovanje državnih organov oziroma organov samoupravnih lokalnih skupnosti odvisno od davčnih prihodkov, se odmera davka šteje za nujno zadevo, zato procesni roki in roki za izpolnitev obveznosti niso prekinjeni. Davčni zavezanec mora poravnati obveznost v rokih, kot izhajajo iz izreka odločbe, pravna sredstva pa mora vložiti v rokih, kot izhaja iz pouka o pravnem sredstvu.

Navedeno velja za redne odmere (npr. odmere na podlagi napovedi, informativni izračun dohodnine, odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, itd). V primeru izvajanja postopkov naknadnega nadzora (npr. davčni inšpekcijski nadzor), ki niso nujni, pa praviloma veljajo pravila iz prvega in drugega odstavka 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). To pomeni, da v času trajanja izrednih ukrepov, ne tečejo procesni in materialni roki.


--

Svetujemo vam, da tekoče spremljate novosti in aktualne objave na javnih spletnih straneh Vlade RS, Finančne uprave in tudi objave na

spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.


Viri:

Vlada RS; www.gov.si/novice/  

Finančna uprava RS; www.fu.gov.si   

Slovenski podjetniški sklad; www.podjetniskisklad.si

Gospodarska zbornica Slovenije; www.gzs.si     

SID Banka; www.sid.si