Razvojne spodbude in financiranje gospodarstva v letu 2021

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) bo v letu 2021 gospodarstvu namenilo skupno 659,3 milijonov evrov sredstev. Od tega bo iz naslova nepovratnih sredstev na voljo 248,8 milijonov evrov ter 410,5 milijonov povratnih sredstev. 

Ministrstvo bo z ukrepi podprlo naslednja področja:

• podjetništvo (260,6 milijonov razpoložljivih sredstev),

• raziskave in razvoj (145,6 milijonov razpoložljivih sredstev),

• področje turizma (93,5 milijonov evrov),

• regionalni razvoj (76,8 milijonov evrov),

• digitalizacija (32,1 milijonov evrov),

• podporne ukrepe lesno predelovalne industrije (24,8 milijonov evrov),

• področji internacionalizacije in energetske prenove (11,5 oz. 10 milijonov evrov),

• področje socialnega podjetništva (4,4 milijonov evrov).

Dodatna sredstva za pomoč gospodarstvu so oz. bodo na voljo tudi v sklopu proti korona ukrepov (PKP). Skupna pomoč gospodarstvu v letu 2021 bo po podatkih MGRT znašala 979,3 milijonov evrov. Ukrepe bo ministrstvo izvajalo samo ali preko izvajalskih organizacij (te so; SID banka, Javna agencija SPIRIT, Javni sklad RS za podjetništvo (SPS), Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja (SRRS) in Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (JŠRIS)).

V nadaljevanju si poglejmo nekaj predvidenih razpisov MGRT iz naslova nepovratnih in povratnih sredstev.

Nepovratna sredstva

EUROSTARS 2021

Višina razpisanih sredstev 1,5 milijonov evrov

Upravičenci: vsa podjetja s poudarkom na MSP

Namen: podpora MSP-jem in partnerjem pri izvajanju skupnih inovativnih raziskovalno-razvojnih projektov s predvidenim kratkim časom vstopa na trg

Izvajalec in predvidena objava: MGRT, februar 2021

DIGITALIZACIJA IN DIGITALNA TRANSFORMACIJA MSP

Višina razpisanih sredstev 30 milijonov evrov

Upravičenci: MSP

Namen: spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Izvajalec in predvidena objava: SPS, marec 2021

COVID-19 - Likvidnost MSP gostinstvo in turizem 2021

Višina razpisanih sredstev 36,2 milijonov evrov

Upravičenci: MSP, ki opravljajo dejavnost v gostinstvu in turizmu.

Namen: sofinanciranje obratovalnih stroškov zaradi izpada v prihodkih zaradi posledic epidemije COVID-19 v mikro, malih in srednje velikih podjetjih, ki opravljajo dejavnost v gostinstvu in turizmu, ki predstavljajo ključne in zaradi epidemije COVID-19 zelo prizadete dele slovenske turistične ponudbe

Izvajalec in predvidena objava: SPIRIT Slovenija, marec 2021

RAZVOJ KOMPETENC NA RAZVOJU LESARSTVA

Višina razpisanih sredstev 0,6 milijonov evrov

Upravičenci: MSP

Namen: omogočiti podjetjem pridobitev znanj in kompetenc na relevantnih področjih za hitrejši razvoj lesno predelovalne panoge

Izvajalec in predvidena objava: MGRT, april 2021

VZPOSTAVITEV CELOVITEGA VAVČERSKEGA SISTEMA SPODBUD MALIH VREDNOSTI ZA MSP 2019 – 2023 SPODBUDE MALIH VREDNOSTI MSP (VAVČERJI)

Višina razpisanih sredstev 12 milijonov evrov

Upravičenci: MSP

Namen: podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodatno vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih

Izvajalec in predvidena objava: SPS, november 2021

Povratna sredstva

PKP 7, 104. ČLEN, P1 PLUS 2020 - GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE V VREDNOSTI 30 MILIJONOV EVROV

Višina celotnega garancijskega potenciala v vrednosti: 100 milijonov evrov

Namen: Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Upravičenci: mikro, mala in srednja podjetja, (g.d., s.p., zadruge, zavodi, socialna podjetja)

Izvajalec in predvidena objava: SPS, marec 2021

PKP 7, 103. ČLEN, POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA, BREZOBRESTNA POSOJILA (90 MILIJONOV EVROV)

Namen: brezobrestna likvidnostna posojila za MSP vključno s turističnimi agencijami

Upravičenci: mikro, mala, srednja velika podjetja (g.d., s.p., zadruge, zavodi, socialna podjetja, tudi turistične agencije)

Izvajalec in predvidena objava: SPS, marec 2021

Poleg razvojnih spodbud je MGRT za leto 2021 predvidel tudi ukrepe za blažitev posledic epidemije in bo z njimi nadaljeval tudi letos. Z različnimi konkretnimi ukrepi državam članicam skuša pomagati tudi Evropska komisija in tako ublažiti vpliv epidemije na gospodarstvo. Tako so Sloveniji na voljo nova sredstva pobude React EU v okviru tekočega Operativnega programa 2014-2020 (OP 2014-2020). Na voljo bodo tudi sredstva iz Sklada za okrevanje in odpornost - Recovery and Resiliance Facility (Sklad RFR), ki bo v prihodnjih letih vir sredstev za reforme namenjene  prehodu v zeleno, digitalno in odporno Evropo. Ukrepe iz Sklada RRF se na nacionalnem nivoju še načrtuje, MGRT pa zadevne ukrepe že pripravlja in jih bo v primeru potrditve s strani evropske komisije nemudoma začel izvajati (predvidoma konec leta 2021).

Skupna pomoč gospodarstvu v letu 2021 bo po podatkih MGRT znašala 979,3 milijonov evrov. Vir fotografije; pexels.com

Poleg zgoraj izpostavljenih ukrepov so za povratna in nepovratna sredstva za leto 2021 predvideni še nekateri drugi ukrepi, v letu 2021 pa je možna prijava tudi na že obstoječe razpise, ki so bili objavljeni v preteklosti in roki za prijavo še niso zaključeni. Spodaj je izpostavljenih nekaj teh.

Obstoječi ukrepi

VZPOSTAVITEV ALI NADGRADNJA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA V MSP V LETIH 2019-2022

Višina razpisanih sredstev v letu 2021: 2,1 milijonov evrov (rok za oddajo vlog 1.10.2021).

Upravičenci: MSP

Namen: podpora podjetjem pri vzpostavitvi elektronskega poslovanja z namenom lažjega poslovanja na tujih trgih. Povezava na strategijo pametne specializacije in na strategijo digitalizacije v smeri do dobavitelja oz. končnega uporabnika.

Izvajalec: SPIRIT Slovenija 

Povezava do razpisa

KREPITEV TRŽENJA BLAGOVNIH ZNAMK NA TUJIH TRGIH PREK SHOWROOMOV

Višina razpisanih sredstev v letu 2021: 3,9 milijonov evrov (rok za oddajo vlog 30.9.2021).

Upravičenci: MSP

Namen: podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodatno vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih.

Izvajalec: SPIRIT Slovenija

Povezava do razpisa

SPODBUJANJE RAZVOJA IN UPORABE NOVIH POSLOVNIH MODELOV ZA LAŽJE VKLJUČEVANJE V GLOBALNE VERIGE VREDNOSTI V LETIH 2018-2022

Višina razpisanih sredstev v letu 2021: 2,8 milijonov evrov (rok za oddajo vlog 23.4.2021)

Upravičenci: MSP

Namen: podpreti mala in srednje velika podjetja, ki želijo vključiti trajnostne vidike poslovanja v poslovne/korporativne strategije in poslovne modele, ter tako s trajnostno poslovno strateško transformacijo dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost pri pozicioniranju končnih produktov in storitev na trgu ter izboljšati vključevanje v globalne verige vrednosti.

Izvajalec: SPIRIT Slovenija, objava 27.2.2018

Povezava do razpisa

SPODBUDE ZA MSP ZA RAZVOJ IN UVAJANJE NOVIH LESNIH PRODUKTOV V LESARSTVU 4.0

Višina razpisanih sredstev v 2021: 4,7 milijonov evrov (rok za oddajo vlog 15.2.2021, 15.5.2021 in 15.9.2021).

Upravičenci: MSP, ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in ki ob prijavi na javni razpis ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa z najmanj 1 zaposleno osebo.

Namen: Spodbujanje uvajanja izdelkov, storitev in procesov na področju predelave lesa in lesnih tvoriv, ki bodo prispevali k večji snovni in energetski učinkovitosti.

Izvajalec: MGRT 

Povezava do razpisa

FI COVID-19

Za financiranje naložb in obratnih sredstev na področjih MSP, RRI.

V letu 2021 na voljo dodatnih 48,8 milijonov evrov  (tranši predvideni maja 2021 in septembra 2021).

Upravičenci: velika podjetja, samostojni podjetniki, mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so utrpela škodo zaradi virusa SARS-CoV-2 in niso podjetje v težavah, z najmanj 1 zaposlenim in ki poslujejo vsaj 6 mesecev z isto davčno številko.

Namen: spodbujanje podjetij vseh velikosti k razvijanju in uvajanju tehnoloških in netehnoloških inovacij, vključno s podporo za odpravo posledic zdravstvene krize, ki jo je povzročil izbruh nalezljive bolezni COVID-19.

Izvajalec: SID banka in izbrani finančni posredniki.

Povezava do informacij 

Več informacij o razvojnih spodbudah za leto 2021 lahko pridobite na tej povezavi

V primeru vprašanj vezanih na napovedane razpise v letu 2021 se lahko obrnete na ministrstvo, in sicer pošljite vprašanja na eusredstva.mgrt@gov.si

Državni zbor je v začetku februarja 2021 potrdil dodatne ukrepe za omilitev posledic Covid-19 (PKP8). V ospredje so postavljeni ukrepi za ohranitev delovnih mest in pomoči gospodarstvu. Več o ukrepih lahko preberete na tej povezavi. Pogosta vprašanja in odgovore v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju najdete na tej povezavi (odpre se word dokument).

Vabimo vas, da še naprej ostanete obveščeni in tekoče spremljate zanesljive vire informacij ter pravočasno izkoristite možnosti za pridobitev financiranja, ki so na voljo ter s tem poskrbite za nemoteno poslovanje in zdravo likvidnost vašega podjetja.

Kratkoročno financiranje vašega poslovanja lahko pridobite tudi preko odstopa vaših terjatev ali posojila na prvi platformi za vzajemno financiranje Borze terjatev. Ponudbo za financiranje v nekaj trenutkih preverite na www.bozaterjatev.si.

--

Viri informacij:

Vlada RS www.gov.si/

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/

Finančna uprava RS https://www.fu.gov.si/ 

Prijavite se na naše novice