Spremembe obdavčitve dohodka

Državni zbor je sprejel spremembe štirih davčnih zakonov, s spremembami se zvišuje obdavčitev kapitala in uvaja minimalna stopnja obdavčitve podjetij, medtem pa se razbremenjuje lestvica za odmero dohodnine.

Za dobiček pravnih oseb velja:

- davčno osnovo od leta 2020 bomo lahko znižali iz naslova kritja prenesenih izgub ter davčnih olajšav največ za 63%, pri tem pa stopnja DDPO ostaja enaka,

- že za leto 2019 velja, da bodo usredstvene poslovne najeme (pravice do uporabe sredstev) priznane najvišje amortizacijske stopnje, ki ustrezajo dejanski amortizacijski dobi najetega sredstva (priznana bo obračunana amortizacija bodisi v dobi koristnosti sredstva bodisi v času trajanja najema, če je krajše od dobe koristnosti).

Tudi samostojni podjetniki in drugi zasebniki bodo lahko svojo davčno osnovo zniževali iz naslova kritja izgub in davčnih olajšav za največ 63% (velja od leta 2020).

Spremembe so bile napovedane že spomladi, njihov cilj je razbremenitev stroškov dela in s tem povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. 


Fotografija Pexels

Več informacij; https://www.gov.si/novice/2019-10-03-46-redna-seja-vlade-republike-slovenije/