Cenik storitev družbe BORZA TERJATEV, d.o.o.

1. VODENJE TRGOVALNIH RAČUNOV

1 Obračunava se samo v primeru, da član borze v preteklem mesecu odda vsaj eno trgovalno naročilo

1.1. Mesečno nadomestilo za vodenje trgovalnega računa 1 5,00 EUR + DDV
2. PRODAJA TERJATEV

2 Obračunava se samo v primeru sklenitve borznega posla

2.1. Obdelava naročila za prodajo terjatev 5,00 EUR + DDV
2.2. Prodajna provizija (% od nominalne vrednosti terjatve) 2 0,25 % + DDV
3. NAKUP TERJATEV

3 Obračunava se samo v primeru sklenitve borznega posla

3.1. Nakupna provizija (% od doseženega diskonta)3 20,00 % + DDV
4. STROŠKI IZTERJAVE IN ZAMUDNE OBRESTI 4,5

4 Borza terjatev za obračunane stroške izterjave in zamudnih obresti bremeni trgovalni račun prodajalca terjatve

5 Ni predmet obdavčitve z DDV skladno z 2. odstavkom 13. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1

4.1. Strošek izdanega opomina 2,50 EUR
4.2. Zamudna obrestna mera 8,00 % letno
5. PROVIZIJE PARTNERSKEGA PROGRAMA (PRIPOROČILA)6

6 Borza terjatev provizije partnerskega programa pripiše v dobro trgovalnega računa člana borze - partnerja

7 Obračunava se prvi dan v mesecu za pretekli mesec

5.1. Partnerjeva provizija 7
(% od obračunanih prodajnih provizij priporočene stranke v prvem letu)
25,00 % + DDV

Cenik storitev Borze terjatev je objavljen na spletni strani www.borzaterjatev.si in velja od datuma objave do preklica oziroma sprememb.

Ljubljana, 18.3.2016