Cenik storitev družbe BORZA TERJATEV, d.o.o.

1. VODENJE TRGOVALNEGA RAČUNA

1 Obračuna se samo v primeru, da član borze aktivno uporablja storitev

1.1. Mesečno nadomestilo za vodenje trgovalnega računa 1 10,00 EUR + DDV
2. PRODAJA TERJATEV
2.1. Prodajna provizija
(% od nominalne vrednosti terjatve na 30 dni financiranja vendar najmanj)
0,20 % + DDV
3. NAKUP TERJATEV
3.1. Nakupna provizija
(% od doseženega diskonta)
25,00 % + DDV
4. ZAMUDNE OBRESTI
4.1. Aktivne zamudne obresti
(zaračunano prodajalcem terjatev)
12,00 % letno
4.2. Pasivne zamudne obresti
(pripisano vlagateljem)
8,00 % letno
5. PARTNERSKI PROGRAM
5.1. Partnerjeva provizija za priporočilo Borze terjatev
(% od obračunanih trgovalnih provizij priporočene stranke v prvem letu)
25,00 % + DDV

Cenik storitev Borze terjatev je objavljen na spletni strani www.borzaterjatev.si in velja od datuma objave do preklica oziroma sprememb.

Ljubljana, 1.7.2018