SISBIZ


Borza terjatev, d.d. je član sistema SISBIZ. Člani sistema imajo omogočen vpogled v podatke, ki se o poslovnih subjektnih zbirajo in obdelujejo v sistemu SISBIZ.

SISBIZ je informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki članom sistema omogoča dostop do individualiziranih podatkov o zadolženosti posameznega poslovnega subjekta. Vzpostavljen je z namenom učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja pri kreditodajalcih, vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje ter vzdržno zadolževanje in preprečevanje prekomerne zadolženosti poslovnih subjektov.

Podlaga za zbiranje in obdelavo podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov je opredeljena v Zakonu o centralnem kreditnem registru (ZCKR) in izvedbenih podzakonskih aktih.

Borza terjatev d.d., kot član sistema, lahko vpogleda v sistem le z namenom ocene kreditne sposobnosti kreditojemalca ter kreditnega tveganja, ki bi s sklenitvijo posla nastalo za člana SISBIZ, ocene kreditnega tveganja, ki je nastalo v zvezi z izvajanjem kreditnega posla, izterjave zapadlih obveznosti, reševanja pritožbe/reklamacije poslovnega subjekta, revizije ter posodabljanje podatkov, ki se vključujejo v SISBIZ.