Pogosta vprašanja


Splošno

Kaj je Borza terjatev in kako deluje?

Družba BORZA TERJATEV, d.d., je lastnik in upravljalec informacijskega sistema, ki predstavlja platformo za vzajemno financiranje med slovenskimi podjetji. Borza terjatev malim in srednje velikim podjetjem omogoča enostaven in hiter dostop do financiranja na podlagi odstopa kvalitetnih, nedospelih terjatev in kratkoročnih do 6-mesečnih posojil za financiranje novih prejetih naročil ali za financiranje obstoječih terjatev do kupcev v tujini. Na drugi strani Borza terjatev podjetjem z denarnimi presežki ponuja stabilno in enostavno naložbo – kratkoročno plasiranje denarnih sredstev v razpršen portfelj nedospelih terjatev s privlačnimi donosi.

Kdo se lahko registrira na Borzi terjatev?

Na Borzi terjatev se lahko kot člani registrirajo slovenske gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki imajo odprt transakcijski račun pri eni od slovenskih bank ali hranilnic. Člani borze lahko postanejo tudi alternativni investicijski skladi in zadruge. Odprtje trgovalnega računa je za vse člane brezplačno, stroški pa nastanejo z aktivno uporabo BT platforme.

Na registracijo.

Katere dokumente potrebujem za registracijo na Borzi terjatev?

Za registracijo na Borzi terjatev potrebujete podatke o vašem poslovnem subjektu (davčno številko, številko TRR), podatke o zakonitem zastopniku in morebitni drugi pooblaščeni osebi. Po vpisu ustreznih podatkov v spletni obrazec nam vrnete podpisano Pogodbo o uporabi storitev Borze terjatev in opravite osebno identifikacijo (identifikacijo opravi tudi morebitna pooblaščena oseba) preko spleta s kvalificiranim digitalnim potrdilom, kjer priložite veljaven osebni dokument.

Osebno identifikacijo lahko opravite tudi na Pošti Slovenije na eni izmed registracijskih pisarn Pošte Slovenije ali pa osebno na sedežu Borze terjatev.

Na registracijo.

Kako je na Borzi terjatev poskrbljeno za varnost in anonimnost poslovanja?

Borza terjatev je zavezanka po Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) in izvaja ukrepe za pregled strank ter spremljanje vseh transakcij na BT platformi. BT v skladu z zakonodajo varuje podatke o članih borze in njihovih pooblaščenih osebah in sicer kot zaupne podatke oziroma kot osebne podatke. Pri trgovanju članov Borze terjatev je poskrbljeno za varnost in anonimnost poslovanja v skladu s Splošnimi pogoji storitev in pravili poslovanja Borze terjatev

Kako sem obveščen o poslovanju na Borzi terjatev in kako dostopam do informacij?

Do informacij v zvezi s poslovanjem na Borzi terjatev ves čas lahko dostopate preko BT uporabniškega vmesnika na www.borzaterjatev.si, obveščeni ste tudi preko elektronske pošte, katero ste navedli pri registraciji pooblaščene osebe člana borze. Enkrat mesečno BT pripravi obračun storitev in izpis prometa na trgovalnih računih, ki jih člani potrebujejo za računovodsko knjiženje (vse izpise ves čas lahko najdete znotraj BT uporabniškega vmesnika).

Kje lahko pridobim informacijo o ponudbi financiranja oz. predvidenem donosu na Borzi terjatev?

Neobvezujočo informativno ponudbo (posojilo ali odkup terjatev) ali informativni donos na vašo predvideno naložbo lahko kadarkoli preverite na spletni strani www.borzaterjatev.si, s klikom na gumb Pridobite takojšnjo ponudbo ali Preverite donose za vlagatelje.

Kako lahko pridobim novo geslo (pozabljeno geslo) za dostop do spletne trgovalne aplikacije Borze terjatev?

Novo geslo lahko pridobite s klikom na povezavo Ste pozabili geslo?, ki se nahaja na podstrani Borze terjatev - Prijava. V spletni obrazec vpišete vaš e-mail in osebno davčno številko. Po e-pošti boste prejeli povezavo za spremembo gesla. Prosimo vas, da vaše geslo občasno zamenjate ter ga v nobenem primeru ne posredujete tretjim nepooblaščenim osebam.

Kje lahko spremenim geslo za dostop do spletne trgovalne aplikacije Borze terjatev?

Vaše geslo za dostop spremenite znotraj BT uporabniškega vmesnika na www.borzaterjatev.si s klikom na Nastavitve – Nastavitve pooblaščene osebe in v okno Sprememba gesla vpišete trenutno in nato novo geslo – s klikom na Spremeni geslo potrdite novo geslo. Vašega gesla za dostop do spletne trgovalne aplikacije v nobenem primeru ne posredujete tretjim nepooblaščenim osebam.


Vlagatelji

Kako lahko pričnem trgovati na Borzi terjatev kot vlagatelj?

S trgovanjem na Borzi terjatev pričnete tako, da opravite brezplačno registracijo na www.borzaterjatev.si/registracija. Postopek (ob uporabi kvalificiranega digitalnega potrdila) v celoti poteka preko spleta. Borzi terjatev vrnete podpisano Pogodbo o uporabi storitev Borze terjatev.

Po opravljeni registraciji vplačate željeni znesek na svoj trgovalni račun pri Borzi terjatev z bančnim nakazilom na fiduciarni transakcijski račun BT za uporabnike IBAN številka SI56 3400 0101 8577 285 z vašim dodeljenim sklicem. Znotraj BT uporabniškega vmesnika opredelite trgovalne nastavitve (ročnost in razpršenost, izpostavljenost bonitetnim razredom, izberete vrsto poslov) ter aktivirate status trgovanja. Borza terjatev bo na podlagi izbranih nastavitev denarna sredstva na vašem trgovalnem računu samodejno investirala v primerne posle.

Kje Borza terjatev hrani sredstva vlagateljev?

Borza terjatev hrani denarna sredstva članov borze na posebnem fiduciarnem transakcijskem računu za stranke IBAN številka SI56 3400 0101 8577 285, ki je odprt pri banki Sparkasse d.d.. Denar članov je ločen od premoženja Borze terjatev, torej so denarna sredstva na takšnih računih izvzeta iz stečajnih in izvršilnih postopkov (14. člen ZPlaSSIED).

Kako lahko pregledujem stanje mojega portfelja?

Vlagatelji lahko preko BT uporabniškega vmesnika na spletni strani www.borzaterjatev.si 24 ur na dan in 7 dni tednu dostopate do svojega trgovalnega računa in pregledujete stanje vašega portfelja ter zgodovino vseh sklenjenih borznih poslov. Poljubno lahko spreminjate vaš naložbeni profil, povečate portfelj z dodatnim nakazilom na svoj trgovalni račun ali pa prekinete trgovanje in zahtevate izplačilo denarja.

Kdaj si lahko vlagatelj izplača svoj vložek?

Svoj vložek si lahko preko BT uporabniškega vmesnika izplačate kadarkoli. Zahtevki za izplačilo do višine neinvestiranih denarnih sredstev bodo do 15. ure ob delovnih dneh obdelani in izplačani še isti dan, preostali pa naslednji delovni dan dopoldan. Zahtevki za izplačilo, ki presegajo znesek razpoložljivih prostih denarnih sredstev (torej so investirani) se izplačajo, ko se na trgovalnem računu (z odplačili terjatev ali posojil) nabere dovolj prostih denarnih sredstev za izvedbo izplačila.

Kako povečam svojo naložbo na Borzi terjatev?

Vašo naložbo povečate z bančnim nakazilom dodatnih denarnih sredstev na fiduciarni transakcijski račun BT za uporabnike, IBAN številka SI56 3400 0101 8577 285 z vašim dodeljenim sklicem, ki ga najdete znotraj BT uporabniškega vmesnika na www.borzaterjatev.si ob kliku Vplačilo.

Kakšen je minimalni vložek za trgovanje na Borzi terjatev?

Predpisanega minimalnega vložka ni. Na Borzi terjatev obstoječi vlagatelji izberejo od 50.000 EUR in tudi do milijon eur vložka. Za vse vlagatelje na Borzi terjatev je enako poskrbljeno. Lahko pričnete z nižjim (testnim) vložkom (npr. 5.000 EUR) in svojo naložbo na Borzi terjatev sčasoma povečujete.

Na registracijo.

Kakšen donos na naložbo lahko pričakujem?

Informacije o poslovanju lahko pridobite na povezav www.borzaterjatev.si/vlagatelji. Predvideni donos za vašo naložbo v nezapadle terjatve in posojila lahko kadarkoli prevrite na www.borzaterjatev.si. Vpogled v pričakovane donose glede na vaše naložbene preference lahko pridobite tekom posveta z našim strokovnjakom. Trenutni ali pretekli donosi ne zagotavljajo enakih donosov v prihodnosti.

Kako Borza terjatev skrbi za obvladovanje tveganja naložbe?

Borza terjatev je razvila napreden sistem za upravljanje s tveganji, ki je neposredno integriran z zunanjimi podatkovnimi bazami (npr. bonitetno hišo Dun & Bradstreet, informacijskim sistemom SISBIZ, AJPES– v fazi priklopa) in ki zagotavlja avtomatizirano ocenjevanje in spremljanje kreditnih tveganj v realnem času. Vse terjatve na Borzi terjatev izpolnjujejo vnaprej opredeljene minimalne bonitetne in statusne pogoje

Dodatni ukrepi Borze terjatev za obvladovanje tveganj obsegajo:

 • določanje in preverjanje izpolnjevanja pogojev za članstvo prejemnika financiranja na Borzi;
 • postopek natančnega pregleda stranke in povezanih oseb, vključno s postopkom ugotavljanja in preverjanja istovetnosti stranke, njenih zakonitih zastopnikov in pooblaščenih oseb, dejanskih latnikov skladno z določbami ZPPDFT-2;;
 • določanje in preverjanje izpolnjevanja pogojev za prodajo terjatev ali pridobitev posojil;
 • določanje in implementacija prodajnih limitov za prejemnike financiranja;
 • izvajanje dodatnih ukrepov v zvezi s tihim odstopom terjatev, npr. pridobivanje stvarnih zavarovanj;
 • določanje in preverjanje izpolnjevanja pogojev za dolžnike terjatev;
 • določanje in implementacija trgovalnih limitov dolžnikov;
 • preverjanje izpolnjevanja pogojev za kotacijo terjatev;
 • izračun bonitetnih ocen terjatev;
 • ročni pregled in potrjevanje borznih poslov;
 • drobljenje terjatev na frakcije za zagotovitev višje razpršenosti vlagateljev;
 • izvajanje dodatnih ukrepov v zvezi s posojili (financiranje naročil, terjatev do tujih dobaviteljev);
 • podrobni pregled osnove/dokumentacije vsakega posla;
 • vodenje postopkov izterjave terjatev.


Vsi posli pri BT so sklenjeni z regresom do prodajalca terjatev. Večji posli so zavarovani s stvarnimi zavarovanji (npr. hipoteke, zastave zalog, globalna cesija terjatev, osebna jamstva/menice). Posojila in prodaje terjatev na tihi način na Borzi so zavarovani s t.i. izvršnicami prejemnika financiranja (listina, ki vsebuje nepreklicno pooblastilo dolžnika upniku, da zahteva izvršitev obveznosti iz izvršnice v breme dolžnikovega premoženja).

Kakšni so stroški trgovanja?

Nakupna provizija znaša 20 % + DDV od doseženega diskonta oz. obresti. Borza terjatev ne zaračunava članarine ali stroška odprtja trgovalnega računa. Člani borze si lahko na BT zagotovijo dodaten vir prihodkov tako, da koristijo partnerski program s katerim priporočijo BT storitve drugemu podjetju.
Preverite cenik storitev družbe BORZA TERJATEV, d.d. na katerem so navedene vse postavke.

Kakšne so običajne zamude plačil terjatev?

Največ terjatev se poplača v roku ali z največ 5 dni zamude (v letu 2022 57,1 %), medtem ko je 34,2 % (v letu 2022) terjatev plačanih z 5 do 30 dnevno zamudo. Z daljšo zamudo med 30 in 90 dni je bilo leta 2022 poplačanih okoli 0,4 %. Vlagatelji so v primeru zamud pri poplačilih upravičeni do zakonitih zamudnih obresti. Zamudne obresti se pripišejo v dobro trgovalnih računov vlagateljev, ko Borza terjatev izterja poplačilo.

Kako poskrbim za administracijo in računovodsko knjiženje naložbe?

Borza terjatev vsem vlagateljem enkrat mesečno posreduje izpis prometa na trgovalnem računu skupaj z mesečnim obračunom sklenjenih poslov. Ta vsebuje obračun vseh doseženih donosov (diskontov in obresti) ter obračun vseh stroškov uporabe BT finančne platforme v preteklem mesecu. Mesečni obračun vlagateljem omogoča enostavno mesečno računovodsko knjiženje naložbe na Borzi terjatev, primerljivo s knjiženjem bančnih obresti in stroškov.

Kakšen je davčni vidik naložbe preko Borze terjatev?

Davki na prejete dohodke preko Borze terjatev se obračunajo kot prihodek od dejavnosti podjetja, Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO).

Kakšna so tveganja naložb?

Vse naložbe so tvegane, tudi nakup terjatev ali dajanje posojil preko Borze terjatev je tvegano. Borza upravlja s tveganji z namenom, da ta omeji ali zmanjša, vendar tveganja kljub temu obstajajo.

Vključujejo:

 1. likvidnostno tveganje (terjatev ali posojilo bo odplačano z zamudo),
 2. tveganje insolventnosti odstopnika/dolžnika (npr. zaradi stečaja ali prisilne poravnave odstopnika/dolžnika bo terjatev/posojilo le delno poplačana),
 3. tveganje poslovne goljufije (npr. poneverba listin),
 4. tveganje zloma informacijskega sistema (npr. začasna nezmožnost dostopa do trgovalnega računa) in
 5. politično/ekonomsko tveganje (npr. zaradi recesije ali druge višje sile se zgodi upočasnitev gospodarstva, prekinitev blagovnih tokov ali zaustavitev plačilnega prometa).


Prejemniki financiranja

Kako lahko pričnem s pridobitvijo financiranja na Borzi terjatev?

Podjetje s postopkom pridobitve financiranja na Borzi terjatev prične tako, da opravi brezplačno registracijo na www.borzaterjatev.si/registracija. Postopek registracije (ob uporabi kvalificiranega digitalnega potrdila) v celoti poteka preko spleta. Borzi terjatev vrnete podpisano Pogodbo o uporabi storitev Borze terjatev.

Takoj boste prejeli informacijo o višini vaših limitov in možnosti načinov financiranja (odprti odstop, tihi odstop, posojila).

* Morda boste morali predložiti določene podatke o zavarovanju s premoženjem in finančne informacije ter spremne dokumente, preden lahko aktivirate svoj trgovalni račun in pridobite sredstva..

Na registracijo.

Kakšni so pogoji, ki jih mora izpolnjevati podjetje za registracijo in pridobitev financiranja?

Član borze lahko postane poslovni subjekt, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije in je organiziran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik. Imeti mora odprt transakcijski račun pri banki ali hranilnici v Republiki Sloveniji. Poslovni subjekt ne sme imeti statusa izbrisanega poslovnega subjekta.

Za višino limita in pridobitev financiranja na tihi odstop (brez obveščanja kupcev) ali pridobitev posojila morajo biti izpolnjeni dodatni finančni pogoji oziroma podjetje mora Borzi terjatev ponuditi stvarno zavarovanje.

Na registracijo.

V kolikšen času pridobim financiranje preko Borze terjatev?

Borza terjatev za ureditev registracije in pregled novega člana v začetku sodelovanja potrebuje od enega do tri delovne dni, odvisno od hitrosti izmenjave potrebne dokumentacije za finančni pregled vašega podjetja. Po začetni ureditvi članstva pa denar znotraj odobrenega limita prejmete v roku 24 ur (med delavniki, razen sobote, nedelje in praznikov) od oddanega naročila v uporabniškem vmesniku BT. Naročila, ki jih med delovnikom oddate pred 15. uro so praviloma obdelana še isti dan.

Ob katerih urah lahko pričakujem izplačilo izvedenega posla na Borzi terjatev?

Poravnava sklenjenih poslov običajno poteka isti delovni dan ali najkasneje naslednji delovni dan dopoldan. Izplačila sklenjenih poslov do 15. ure potekajo isti delovni dan. Naročila, ki so sklenjena po 15. uri, so poravnana pri naslednji delovni dan dopoldan.

Na kakšen način pridobim financiranje na Borzi terjatev?

Na Borzi terjatev financiranje pridobite preko odprtega odstopa vaših nedospelih terjatev, tihega odstopa kvalitetnih nedospelih terjatev do slovenskih kupcev ali preko kratkoročnih posojil za financiranje obratnih sredstev z ročnostjo do 6 mesecev, ki jih zavarujete z zastavo obstoječih ali bodočih terjatev do vaših kupcev doma in v tujini.

Po opravljeni registraciji in finančnem pregledu vašega poslovanja ter urejenem stvarnem zavarovanju v BT uporabniški vmesnik na www.borzaterjatev.si enostavno vpišete podatke o terjatvi, ki jo želite prodati, ali posojilu, ki ga želite pridobiti. Borza terjatev vam takoj izda ponudbo, ki jo preverite in sprejmete. Informativno ponudbo za pridobitev financiranja lahko kadarkoli preverite na www.borzaterjatev.si.

Kakšni so stroški pridobitve financiranja preko Borze terjatev?

Registracija podjetja je brezplačna, Borza terjatev vam ne zaračuna vodenja trgovalnega računa, stroški nastanejo le ob uporabi storitve. Prodajna provizija na Borzi terjatev znaša 0,25 % od nominalne vrednosti posla na vsakih 30 dni financiranja. Pri posojilnih poslih se vam obračuna davek na finančne storitve v višini 8,50 %.
Cenik storitev BT je dostopen na tej povezavi.

Ali lahko prodajam terjatve do tujih kupcev oz. naročnikov?

Terjatev do tujih kupcev ne morete neposredno prodati na Borzi terjatev. Lahko pa terjatve do tujih kupcev zastavite kot zavarovanje za pridobitev kratkoročnega posojila na BT.

Kako lahko spremljam odprte obveznosti in višino limitov?

Prejemniki financiranja lahko preko BT uporabniškega vmesnika na spletni strani www.borzaterjatev.si 24 ur na dan in 7 dni v tednu dostopate do svojega trgovalnega računa za pregled višine in stanja izkoriščenosti vašega limita financiranja, statusa izvršenih poslov in še neplačanih postavk ter zgodovine poslovanja.

Kje lahko pridobim izpis prometa za določen mesec?

Izpis prometa pridobite znotraj BT uporabniškega vmesnika na www.borzaterjatev.si, kjer izberete Trgovalni račun in Pregled prometa – tam izberete željeno obdobje in CVS izvoz.

Kaj se zgodi, če plačilo obveznosti zamuja?

Borza terjatev aktivno spremlja in vodi izterjavo plačil. V primeru zamude vaših plačil se vam zaračunajo aktivne zamudne obresti v skladu s cenikom.

Kje lahko pridobim informativno ponudbo za financiranje?

Neobvezujočo informativno ponudbo za financiranje lahko kadarkoli preverite na spletni strani www.borzaterjatev.si s klikom na gumb Pridobite takojšno ponudbo (izberete način financiranja – posojilo ali odkup terjatev) in vnosom ustreznih podatkov.