Kaj podjetjem prinašajo ukrepi #PKP7

Sedmi paket ukrepov za omilitev posledic epidemije (ZIUPOPDVE, t.i. #PKP7) med drugim prinaša enkratni krizni dodatek najbolj ranljivim skupinam prebivalstva, dodatno pomoč zdravstvu, turizmu, socialnim in zdravstvenim delavcem. Poglejmo kaj #PKP7, ki velja od 31. decembra 2020, prinaša podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki jih je prizadela epidemija COVID-19.

Delno kritje fiksnih stroškov (9. člen)

Maksimalna višina delnega kritja fiksnih stroškov, ki ga je sicer uvedel #PKP6, se za upravičence po novem določa po naslednjih kriterijih:

 • 1000 EUR mesečno na zaposlenega  ali samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja ali ustanovitelja zadruge ali zavoda, če so podjetju prihodki od prodaje upadli za 30 do vključno 70 odstotkov in
 • 2000 EUR mesečno na zaposlenega, ali samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja ali ustanovitelja zadruge ali zavoda, če so podjetju prihodki od prodaje upadli za več kot 70 odstotkov.
 • 70 odstotkov neto izgube upravičenca, ki je srednje veliko ali veliko podjetje, navedene v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju oziroma 90 odstotkov neto izgube  upravičenca, ki je mikro ali malo podjetje, v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju. V ugotavljanje poslovnega izida se ne šteje pomoč, pridobljena z ukrepom #PKP7.

Podaljšanje ukrepa skrajšanega delovnega časa (določa 25. člen in naslednji)

Podaljšanje ukrepa skrajšanega delovnega časa do 30. junija 2021. Po novem delodajalec vlogi priloži tudi izjavo, za katero kazensko in materialno odgovarja, da je delavcem plačal plačo oziroma nadomestilo plače. Lažna izjava je sankcionirana z vračilom prejetih sredstev in globo.

Pomoč na področju infrastrukture - prevozniki (72. člen in naslednji)

Predlog zakona predvideva nadomestilo stroškov za izvajalce prevozov (šolski, železniški, avtobusni, občasni prevozi).

Sprejeti so naslednji ukrepi:

 • znižanje pristojbine za navigacijske službe zračnega prometa na terminalih za leto 2021,
 • nadomestila za izvajalca GJS prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu,
 • nadomestila za izvajalce šolskih prevozov - pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, registrirani v Republiki Sloveniji, ki so imetniki licence za prevoz potnikov in izvajajo posebne linijske prevoze na podlagi 54. člena ZPCP-2 za osnovne šole ali šole s prilagojenim programom ali zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, so upravičeni do nadomestila izpada prihodkov iz naslova šolskih prevozov od 1. novembra 2020 do 31. marca 2021, in sicer za vse dni, ko bi v skladu s šolskim koledarjem, morali izvajati šolske prevoze, pa so ti začasno ustavljeni,
 • nadomestila za občasne prevoze s kombiniranimi vozili - imetniki licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu, ki izvajajo prevoz potnikov (standardna klasifikacija dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet in 49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet), so upravičeni do nadomestila dela stroškov, ki so jih imeli od 1. novembra 2020 do 31. marca 2021,
 • nadomestila za avtobusne postaje - upravljavci avtobusnih postaj so upravičeni do nadomestila izpada prihodkov zaradi začasne ustavitve izvajanja javnega linijskega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije za obdobje od 1. novembra 2020 do 31. marca 2021.

Krizni dodatek za zaposlene (85. člen zakona)

Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače (minimalna plača znaša 940,58 evrov), delodajalec izplača ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200 EUR, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. Sredstva za izplačilo kriznega dodatka se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije oziroma iz sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije. 

Za povračilo izplačanega kriznega dodatka zaposlenemu delodajalec preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu izplačal krizni dodatek. Upravičenec predloži izjavo preko informacijskega sistema FURS v elektronski obliki najpozneje do konca februarja 2021. FURS izplača povračilo kriznega dodatka najpozneje do 20. marca 2021.

Začasni ukrepi na področju gospodarstva (103. člen in naslednji)

Tista podjetja, ki jih je sedanja kriza najbolj prizadela, bodo lahko tudi koristila posebna posojila SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada z državnim jamstvom.

 • Namensko premoženje javnega sklada za likvidnostna sredstva za podjetja za izvajanje finančnih produktov preko Javnega sklada RS za podjetništvo v višini 90 mio eur.
 • Sredstva za garancije za bančne kredite: Za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja mikro, malih in srednje velikih podjetij Republika Slovenija zagotovi finančna sredstva za ukrep garancij za bančne kredite za mikro, mala in srednje velika podjetja, ter zniževanje bančnih stroškov. Ukrep izvede Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, ki z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo, v ta namen sklene pogodbo. Višina sredstev: 30 mio eur.
 • Poroštvo SID banki za prvo izgubo posojilnega sklada finančnega inženiringa na področju turizma: Sredstva Republike Slovenije za poroštvo se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije s sklenitvijo neposredne pogodbe, pri čemer je poroštvo dano brezplačno in se vnovči na prvi poziv. SID banka bo za izvajanje ukrepa finančnega inženiringa iz prejšnjega odstavka tega člena zagotovila 200 mio eurov ugodnih posojil, od tega se 25 odstotkov nameni za obratna sredstva in 75 odstotkov za investicije in obratna sredstva vezana na investicije.

Pomoč pri nakupu hitrih testov (106. člen)

Pravna ali fizična oseba, ki je organizirana kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga, je upravičen do pomoči za nakup hitrih testov v višini 40 EUR na zaposlenega na dan oddaje vloge. Pogoj za pridobitev: davčni dolg do FURS-a ni večji od 5.000 eur. Kot zaposleni se šteje tudi samozaposleni, ki je v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena ZPIZ-2 in družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge, ki je poslovodna oseba, in je na dan oddaje vloge v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2.

Začasni ukrepi na področju najemnih razmerij poslovnih stavb in poslovnih prostorov (117. člen)

Najemnik poslovnih stavb ali poslovnih prostorov, ki mu je zaradi epidemije COVID-19 s predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno omejeno in zaradi tega poslovne nepremičnine ne more v celoti ali v pretežnem delu uporabljati za dogovorjen namen, lahko:

 • ne glede na Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih najemno pogodbo odpove s pisno izjavo z odpovednim rokom 8 dni;
 • zahteva odlog plačila obveznosti iz najemne pogodbe;
 • zahteva podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe, sklenjene za določen čas.

Najemodajalec ne sme odpovedati ali odstopiti od najemne pogodbe, ker je najemnik zahtevali odlog plačila najemnine ali podaljšanje najemne pogodbe v skladu s #PKP7.

Sedmi paket ukrepov za omilitev posledic epidemije med drugim prinaša prinaša enkratni krizni dodatek najbolj ranljivim skupinam prebivalstva, dodatno pomoč zdravstvu, turizmu, socialnim in zdravstvenim delavcem. Vir fotografije: AdobeStock

Več informacij lahko pridobite na spodnjih povezavah:

Zakon o inventarnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE)

Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP7 na davčnem področju (word dokument)

--

Viri:

Vlada RS, https://www.gov.si

FURS, https://www.fu.gov.si 

Gospodarska zbornica Slovenije, https://www.gzs.si

Prijavite se na naše novice