Ukrepi v pomoč gospodarstvu po poplavah

Začasna ocena škode podjetij ob poplavah je po podatkih Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) v tem trenutku blizu 400 milijonom evrov. Na GZS poudarjajo pomembnost hitre pomoči podjetjem na najbolj prizadetih območjih. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na podlagi stika z gospodarstvom sodelovalo pri sprejemanju ukrepov v okviru sprememb Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) in na drugih področjih v njegovi pristojnosti. Spodaj preberite 5 ključnih ukrepov, ki jih podjetja za preprečevanja posledic poplav v tem trenutku lahko koristite:

1. Ukrepi subvencioniranja dela

Najpomembnejši ukrepi so tisti, ki ohranjajo delovna mesta. Prvi je ukrep 80 odstotnega subvencioniranja čakanja na delo, ki velja za tri mesece, z možnostjo podaljšanja za dodatne tri mesece. Poleg tega bo država podjetjem v celoti subvencionirala strošek odsotnosti zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile.

Samozaposleni, družbeniki in delničarji bodo prejeli pomoč v višini 1200 evrov mesečno, samozaposlenim v kulturi 760 evrov mesečno, kmetje pa 1020 evrov mesečno. Pomoč bodo tisti, ki so bili prizadeti od poplav, lahko prejemali za obdobje od avgusta do decembra 2023.

2. Predplačilo in poplačilo škode

Podjetja bodo lahko prejela predplačila za škodo in sicer v višini do 10 odstotkov ocenjene škode. S tem ukrepom je predvideno sofinanciranje nastale škode na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka. Po trenutni oceni bo to znašalo od 50 do 100 milijonov evrov. Ta pomoč pa se bo upoštevala pri naknadnem izplačilu dodeljenih sredstev v okviru Programa odprave posledic škode v gospodarstvu.

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč pod pogojem, da so na voljo proračunska sredstva, omogoča pripravo Programa odprave posledic škode v gospodarstvu, po katerem bodo lahko oškodovana podjetja prejela tudi pomoč v višini do 60 odstotkov, če so imela škodo, ki je nastala in je upravičena do pomoči, zavarovano. V nasprotnem primeru je povračilo do 50 odstotkov. Izplačilo zavarovalnine se odšteje pri izračunu višine dodeljenih sredstev.

Podjetja pripravijo oceno škode na strojih, opremi, zalogah in zaradi izpada prihodka na posebnem obrazcu skladno z izdanim navodilom ministrstva. Rok za posredovanje ocene škode je petek, 1. september 2023. Več informacij in obrazec na tej povezavi.

3. Zagotavljanje likvidnosti podjetij

Za zagotavljanje likvidnosti podjetij se bosta izvedla dva ukrepa.

Prvi ukrep prinaša skupno 130 milijonov evrov sredstev v okviru novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki omogoča SID banki in Slovenskemu podjetniškemu skladu, da prejeta sredstva v okviru ukrepov za spopadanje z ukrajinsko in energetsko krizo namenila tudi za odpravo posledic poplav v letošnjem letu.

Drugi ukrep v vrednosti 100 milijonov omogoča finančni inženiring v obliki posojilnega sklada in garancijske sheme v enaki višini za investicije v osnovna in obratna sredstva.

4. Odlog plačila kreditov od javnih skladov

Novela Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč tudi vsem, ki so v preteklosti prejeli kredite od javnih skladov, omogoča, da zaprosijo odlog plačila kreditov za obdobje 12 mesecev. Javni skladi (Slovenski podjetniški sklad, Slovenski regionalno razvojni sklad, Eko sklad) lahko kreditojemalcem odobrijo odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe, ki še niso zapadle v plačilo do dneva uveljavitve novele. Podjetja bodo morala oddati vlogo do 31. decembra 2023.

5. Podaljšanje projektnih rokov

Ministrstvo si bo v okviru zmožnosti prizadevalo ugoditi predlogom podjetij in občin za podaljšanje rokov za izvedbo projektov, za oddajo zahtevkov za izplačilo, za predložitev poročil ter po potrebi tudi ostale roke in zaveze iz pogodb o sofinanciranju za prizadeta podjetja.

Okvirna ocena škode podjetij ob poplavah je po podatkih GZS blizu 400 milijonom evrov. Podjetja, ki ste utrpela posledice poplav lahko izkoristite ukrepe s strani Vlade RS, na spletni strani GZS preverite ponujeno pomoč, ki jo nudijo druga podjetja.

Druge aktivnosti ministrstva: Uporaba blagovnih rezerv

Za namene odprave posledic poplav je bilo na podlagi sklepa Vlade RS iz državnih blagovnih rezerv uporabljenih 3916 parov škornjev. Poleg tega je bila iz blagovnih rezerv za namene zagotavljanja oskrbe z električno energijo omogočena začasna uporaba osmih mobilnih električnih agregatov.

Neposredna pomoč podjetjem preko GZS

Veliko podjetij se na GZS obrača z vprašanjem kako pomagati drugim podjetjem z donacijami. GZS je na pristojno ministrstvo poslala pobudo in sicer, v primeru, ko podjetje donira denar ali osnovno sredstvo (npr. stroj) drugemu podjetju, ki je prizadeto zaradi poplav oziroma ujme se določi, da se donacija za podjetje, ki donira, šteje kot davčno priznan odhodek. Za podjetje, ki prejme donacijo, pa takšna donacija ne viša njegove davčne osnove, kot je to trenutno predvideno po veljavni zakonodaji.

V primeru možnosti pomoči drugim podjetjem lahko na spletni strani GZS oddate ponudbo in sicer pomoč v obliki tehnično-strokovnih ekip, pomoči z materialom ali drugo. Informacije in obrazci so dosegljivi na spletni strani GZS. Na prej omenjeni povezavi prav tako, podjetja, ki potrebujete pomoč, najdete seznam podjetij, ki vam pomoč lahko nudijo.  

--

Več informacij, zakonodaja in viri:

Vlada republike Slovenije - Ukrepi za pomoč gospodarstvu za odpravo posledic škode v poplavah

Aktualne informacije GZS 

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F)

Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023

 

Prijavite se na naše novice