Za vsa podjetja je potreben vpis lastništva v register

Slovenska podjetja morajo po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financirana terorizma (ZPPDFT-1) obvezno prijaviti podatke o svojem/svojih dejanskih lastnikih v Register dejanskih lastnikov (RDL). Finančna uprava RS (FURS) sporoča, da če tega še niste storili boste do sredine julija 2019 prejeli poziv v eDavkih.

Vpis v register dejanskih lastnikov je obvezen tudi na podlagi novega Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2 (48. člen)), sprejetega v marcu leta 2022.

FURS začenja z akcijo opozarjanja podjetij, da podatke o svojih dejanskih lastnikih vpišejo v RDL, ki ga vodi AJPES. Ugotavljajo namreč, da številni poslovni subjekti še niso opravili vpisa dejanskih lastnikov v register RDL. Subjektom, ki lastništva še niste vpisali, bo FURS kot nadzorni organ preko portala eDavki vročil poziv, da to storite v roku 30 dni od prejema poziva. Obveznost lahko opravite preko aplikacije eRDL na spletni strani AJPES; www.ajpes.si/eRDL/Vpis.

Prvi sklop pozivov je bil podjetjem preko aplikacije eDavki vročen že 28. maja, pozivi bodo sledili do konca junija. Podjetja, ki bodo dolžnost opravila v roku ne bodo sankcionirana, v nasprotnem primeru pa velja, da se kršitev dolžnosti vpisa v RDL lahko sankcionira z globo od 6.000 do 60.000 evrov za pravno osebo in z globo od 400 do 2.000 evrov za odgovorno osebo pravne osebe.

Podjetja boste pozive prejela preko eVročanja v eDavke, zato je dobro preveriti tudi ali imate ustrezno urejeno eVročanje.   

Slovenska podjetja morajo po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financirana terorizma (ZPPDFT-2) obvezno prijaviti podatke o svojem/svojih dejanskih lastnikih v Register dejanskih lastnikov (RDL).  Vir fotografije; pexels.com

Kdo je dejanski lastnik subjekta?

Za dejanskega lastnika po ZPPDFT-2 velja vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta/stranke ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje (40. člen ZPPDFT-2). Dejanski lastnik je (42. člen ZPPDFT-2):

  • fizična oseba, ki je posredno ali neposredno imetnik zadostnega (25% ali več) poslovnega deleža, delnic, glasovalnih pravic,
  • je neposredno ali posredno udeležena v kapitalu subjekta z zadostnim deležem (25% ali več)
  • ima obvladujoč položaj pri upravljanju subjekta.

Kot dejanski lastnik društva, zavoda, politične stranke, sindikata, verske skupnosti ali drugega poslovnega subjekta je vsaka fizična oseba, ki zastopa ta subjekt (42. člen ZPPDFT-2).

Kateri podatki se vpišejo v RDL?

V register se vpišejo podatki o:

  • pravni osebi (firma, naslov, sedež, matična številka (pri osebah, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije), davčna številka, datum vpisa in izbrisa),
  • dejanskem lastniku (osebno ime, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, višina lastniškega deleža ali drug način nadzora (npr. poslovodstvo), datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz RDL),
  • o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava.

Kateri subjekti se v RDL ne vpisujejo?

  • enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (pri katerih je edini družbenik hkrati edini zastopnik družbe),
  • neposredni in posredni proračunski uporabniki ter
  • gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo EU ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.

Če vpisa podjetja v register dejanskih lastnikov še niste opravili in ste prejeli poziv oz. ste to dolžni storiti, to nujno storite čimprej! FURS podjetjem, ki se niso vpisali izreka globe v višini 6.000 EUR za pravno in 400 EUR za odgovorno osebo!

Več informacij o vpisu v RDL najdete na spodnjih povezavah:

(Vir: spletna stran AJPES, FURS) 

Prijavite se na naše novice