Kaj je odkup terjatev oz. faktoring in zakaj ga podjetja uporabljajo?

Odkup terjatev je način kratkoročnega financiranja podjetja na podlagi še neplačanih izdanih računov oz. terjatev drugemu podjetju. Storitve faktoringa nudi specializirano podjetje/faktor ali banka. Podjetja faktoring običajno koristijo za zadovoljitev kratkoročnih potreb po financiranju. Neposredno so vpletene tri stranke: 1. faktor, ki odkupi terjatev, 2. odstopnik (podjetje), ki terjatev proda in 3. dolžnik (odstopnikov kupec), ki ima finančno obveznost. Faktor postane dolžnikov upnik, zato mora dolžnik obveznost odplačati faktorju, t.j. novemu imetniku terjatve.

Faktoring je preizkušena in priljubljena finančna storitev s katero si podjetja hitro zagotovijo denarno likvidnost. Danes pa je faktoring na voljo tudi v okviru sodobnih finančnih rešitev. Vir fotografije; pexels.com 

Kaj je faktoring in kakšne vrste poznamo?

Terjatev, ki je običajno povezana z računom za opravljeno storitev ali prodano blago, je v bistvu finančno sredstvo, ki lastniku terjatve daje zakonsko pravico, da izterja denar od dolžnika/kupca, katerega finančna obveznost neposredno ustreza terjatvi. Terjatev je lahko nezapadla in ima rok plačila 30, 60, 90 ali več dni od izdaje. Lastnik terjatve lahko terjatev proda s popustom tretji osebi, specializirani finančni organizaciji (imenovani faktor), da hitreje pridobi svoj denar. Prodaja terjatve prenese lastništvo terjatve na faktor, kar pomeni, da faktor pridobi vse pravice, povezane s to terjatvijo. V skladu s tem terjatev postane sredstvo faktorja in faktor pridobi pravico do prejema plačila od dolžnika za znesek računa/terjatve. Običajno je dolžnik računa (odstopnikov kupec) obveščen o prodaji terjatve, faktor pa dolžnika terja k plačilu in po potrebi opravi izterjavo – v tem primeru govorimo o odprtem ali klasičnem odstopu terjatev. Pojavlja pa se tudi faktoring brez priglasitve, kjer odstopnik (prodajalec terjatve) terjatve odstopi faktorju brez obveščanja dolžnika. Dogovor je običajno zaupen, saj dolžnik ni obveščen o odstopu terjatve in odstopnik terja dolg v imenu faktorja – tukaj pa govorimo o tihem odstopu terjatev oz. tihem faktoringu. Poznamo t.i. regresni in neregresni faktoring. Če odstopnik terjatev prenes "brez regresa", mora faktor kriti izgubo, če dolžnik računa ne plača. Če odstopnik terjatev prenese "z regresom", potem odstopnik solidarno odgovarja za dolg dolžnika oziroma ima faktor pravico, da neplačani znesek računa terja od odstopnika. 

Postopek pri klasičnem oz. odprtem odstopu terjatev:

  1. Podjetje svojemu dolžniku/kupcu dobavi blago ali storitev in za to izda račun z odloženim rokom plačila npr. 90 dni.
  2. Podjetje zaradi potreb po takojšni likvidnosti terjatev (na podlagi izdanega računa) proda faktorju (in mu dostavi vse spremne listine za izvedbo posla).
  3. Faktor podjetju nakaže znesek v višini računa znižan za provizijo oz. stroške storitve faktoringa (učinkovit faktor znesek nakaže še isti dan).
  4. Faktor (ali podjetje/odstopnik) obvesti dolžnika/kupca o odstopu terjatev. Dolžnik na podlagi odstopljene terjatve na rok plačila poravna celotno terjatev neposredno faktorju.
Klasični faktoring oz. odprti odstop terjatev. Vir skice; Borza terjatev

Preverite možnost za klasični odstop terjatev  na www.borzaterjatev.si (na voljo je takojšna pridobitev ponudbe in brezplačna spletna registracija vašega podjetja).

Postopek pri tihem faktoringu:

  1. Podjetje svojemu kupcu dobavi blago ali storitev in za to izda račun z odloženim rokom plačila.
  2. Terjatev (na podlagi izdanega računa) podjetje/odstopnik odstopi faktorju na tihi način, brez obveščanja dolžnika/kupca (in faktorju dostavi vse spremne listine za izvedbo posla).
  3. Faktor podjetju na njegov poslovni TRR nemudoma nakaže sredstva zmanjšana za provizijo oz. stroške faktoringa.
  4. Dolžnik/kupec podjetju plača celoten račun na dan valute na računu.
  5. Podjetje (pre)nakaže prejeti znesek v celoti faktorju na dan prejema sredstev s strani dolžnika/kupca.
Tihi faktoring oz. tihi odkup terjatev. Vir skice: Borza terjatev

Preverite možnosti za tihi odstop terjatev na www.borzaterjatev.si (nakazilo sredstev možno že v dveh urah od oddaje naročila (v primeru potrditve na delovni dan pred 15. uro).

Faktoring je storitev, ki jo podjetja uporabljajo za pridobivanje denarnih sredstev. Nekatera podjetja odstopajo terjatev, kadar razpoložljivo denarno stanje, ki ga imajo, ne zadostuje za izpolnitev tekočih obveznosti in zadovoljevanje drugih denarnih potreb podjetja - kot so nova naročila ali pogodbe. V nekaterih panogah, pa na primer finančno trdna podjetja svoje račune odstopijo zato, ker je to že utečen sezonski način financiranja. Mnogim podjetjem denarni tok niha. V enem obdobju je lahko sorazmerno velik, v drugem pa razmeroma majhen. Zaradi tega je potrebo da podjetja vzdržujejo denarno stanje na dosegu in da uporabljajo storitve faktoringa, ki jim omogoči kritje svojih kratkoročnih denarnih potreb v tistih obdobjih, ko te potrebe presegajo razpoložljiv denarni tok. Vsako podjetje se mora odločiti si bo zagotovilo financiranje za kritje kratkih padcev denarne likvidnosti in kako veliko denarno rezervo želi ohraniti za obdobja »suhih krav«.

Podjetnik, ki se želi financirati preko faktoring storitev, se mora faktorju najprej predstaviti in pri njemu dogovoriti za limit financiranja. Odprtje računa s faktorjem običajno traja od dveh dni do dveh tednov in vključuje identifikacijo stranke ter oddajo vloge, seznama strank/kupcev, poročila o staranju terjatev in primera fakture.  Postopek odobritve limita vključuje sklepanje pogodb, v tem času pa lahko faktor podjetje zaprosi tudi za dodatne dokumente, kot so ustanovni dokumenti, finančni izkazi in bančni izpiski. Po podrobnem pregledu je določen limit financiranja odobren. Po določitvi limita sledi tekoče financiranje terjatev. Podjetja lahko pridobijo financiranje v le nekaj urah po vsakokratni oddaji zahtevka za pridobitev financiranja na podlagi nezapadle terjatve, ki izpolnjujejo merila faktorja.

Zgodovina in sodobne oblike odstopa terjatev/faktoringa

Faktoring izvira iz financiranja trgovine, zlasti mednarodne, še iz časa starodavne mezopotamske kulture – omenjen naj bi bil celo v Hamurabijevem zakoniku, enem od najzgodnejših pisanih zakonikov, ki ga je razglasil babilonski kralj Hammurabi (vladal od 1792 do 1750 pr. n. št.). Faktoring je v poslovnem svetu v Angliji deloval pred letom 1400, v Ameriko pa je prišel okoli leta 1620. Kot vsi finančni instrumenti se je tudi faktoring glede na razvoj organizacij in tehnologije razvijal skozi stoletja. 

V drugi polovici dvajsetega stoletja je uvedba računalnikov olajšala računovodsko breme faktorjev in majhnih podjetij. Enako se je zgodilo z zmožnostjo pridobivanja informacij o kreditni sposobnosti vseh vključenih podjetij. Uvedba interneta je postopek še dodatno pospešila, hkrati pa znižala stroške. Danes so kreditne informacije in zavarovalno kritje na voljo takoj - po spletu. Splet je tudi faktorjem in njihovim strankam omogočil sprotno sodelovanje pri zbiranju dokumentov. Sprejem verodostojnih elektronskih listin je odpravil potrebo po fizični dostavi "izvirnikov" in s tem podjetnikom zmanjšal nepotrebne časovne zamike. V zadnjem času se je po svetu pojavilo več spletnih podjetij za faktoring oz. prodajo terjatev, ki uporabljajo agregacijo, analitiko in avtomatizacijo, da zagotovijo vse prednosti, ki jih danes omogoča internet. Nekatera podjetja uporabljajo procesno avtomatizacijo za merjenje tveganj in izvajanje zalednih postopkov faktoringa ter za dodatno udobje podjetij/odstopnikov zagotavljajo poenostavljeno storitev prek prilagojenega spletnega vmesnika. To ponudnikom faktoringa omogoča, da služijo širšemu krogu malih podjetij z bistveno nižjimi stroški glede na višino financiranja. Sodobni faktorji uporabljajo neposredno integracijo programske opreme, kar podjetjem omogoča, da takoj prejmejo ugodno financiranje brez odvečne administracije. 

Skupni promet za sektor faktoringa in komercialnih financ po vsej EU je leta 2020 znašal 1,7 bilijona evrov. Največji promet na področju tovrstnega financiranja ima prav Evropa in sicer več kot 60% svetovnega prometa. V Sloveniji letni promet faktoringa znaša skoraj 2 milijarde evrov.

Prednosti odstopa terjatev in sodobna rešitev za podjetja v Sloveniji

Odstop/faktoring terjatev torej spada med kratkoročne vire financiranja podjetja. Prednost faktoringa je izjemna hitrost in fleksibilnost kratkoročnega financiranja podjetja. Podjetje, ki išče financiranje, običajno (po začetnem pregledu/odprtju računa) prejme denar še isti dan ali prvi naslednji delovni dan od oddane zahteve za pridobitev financiranja. Administrativno postopek ni zapleten, financiranje pa podjetje od faktorja prejme tudi za mahne zneske in pogosto tudi takrat, ko mu banka financiranje zavrne. Odstop terjatev je posebej priljubljen med mikro, malimi in srednje velikimi podjetji, saj se pri njih pogosteje pojavi potreba po kratkoročnem financiranju in tudi banke jim redkeje lahko učinkovito nudijo pomoč. 

Preglejte katere storitve kratkoročnega financiranja si lahko zagotovite na slovenskem trgu, obiščite sodobni spletni trg za vzajemno (peer-to-peer) financiranje podjetij na www.borzaterjatev.si, kjer takoj pridobite ponudbo za financiranje. Po urejeni začetni dokumentaciji pridobite kar v dveh urah od oddaje naročila (v primeru odobritve na delovni dan pred 15. uro). Na Borzi terjatev odstop terjatev omogočamo tudi na tihi način (brez obveščanja vaših kupcev/naročnikov) in 100% spletno poslovanje, brez fiksnih stroškov.

Borza terjatev na enem mestu združuje podjetja, ki potrebujejo kratkoročno financiranje s podjetji z viškom likvidnih sredstev in tako predstavlja prvo peer-to-peer platformo v Sloveniji. Preberite tudi blog zapis zakaj je peer-to-peer financiranje tako priljubljeno v Zakaj takšen razcvet P2P financiranja v svetu in doma. Platforma je na voljo tudi podjetjem na hrvaškem trgu preko spletne strani www.p2pfinance.hr

Razvoj Borze terjatev podpirata Republika Slovenija in Evropska unija

Prijavite se na naše novice