Kje podjetja lahko pridobite povratna in nepovratna sredstva v 2023

V letu 2023 na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) načrtujejo za dobrih 600 milijonov evrov spodbud v različnih oblikah. Zanimivi so tudi razpisi, ki jih nudi EU.

304,9 milijona evrov je namenjenih za 28 ukrepov z neposredno pristojnostjo ministrstva. Preko izvajalskih institucij (Slovenski podjetniški sklad, SPIRIT, Slovenski regionalni razvojni sklad, Slovenska turistična organizacija in SID banka) pa bo na voljo 329,5 milijona evrov in 17 ukrepov.

Področja kjer se bodo letos dodeljevala sredstva MGTŠ (nove objave ali odpiranje že objavljenih razpisov):

  • interventna posojila za omilitev posledic energetske krize – predvidoma 110 milijonov evrov;
  • gospodarsko prestrukturiranje premogovnih regij – 83,1 milijona evrov;
  • raziskave in razvoj – 33,9 milijona evrov;
  • šport – 16,8 milijona evrov;
  • spodbujanje lesnopredelovalne industrije – 13 milijonov evrov;
  • spodbujanje razvoja turizma – 10,7 milijona evrov;
  • krožno gospodarstvo – 8,2 milijona evrov.

Za vas smo pripravili seznam trenutno objavljenih razpisov, ki so namenjeni mikro, malim in srednje velikim podjetjem. Razpise lahko ves čas spremljate tudi na spletni strani eu-skladi.si,  na spletni strani subvencije.finance.si,  podjetniski-portal.si/razpisi in preko spletnih strani razpisovalcev. Zanimiv je tudi razpis Evropske komisije EIC Accelerator v katerem mlada, predvsem zagonska podjetja lahko prejmete nepovratna sredstva s strani EU. Več preberite spodaj.

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke

Za projekte s katerimi boste povečali raznovrstnost ponudbe vašega podjetja, izboljšali obstoječe proizvode in storitve ali uvedli pomembne inovacije v proizvodnem procesu.

Upravičenci: gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja

Razpisana vrednost: kredit v višini od 10.000,00 do 10.000.000,00 evrov (doba kreditiranja od 1 do 10 let)

Rok prijave: 31. 12. 2023

Razpisovalec: SID banka

Več informacij na tej povezavi.

Krediti za MSP kriti z jamstvom SID banke

Sredstva za naložbe v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva ali kritje stroškov materiala, storitev, drobnega inventarja, trgovskega blaga in dela.

Upravičenci: pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja

Razpisana vrednost: kredit v višini od 10.000,00 do 10.000.000,00 evrov (doba kreditiranja od 1 do 10 let)          

Rok prijave: do porabe sredstev

Razpisovalec: SID banka

Več informacij na tej povezavi.

Več o dodatnih možnostih financiranja za podjetja preberite tudi v blog zapisu Alternativni viri financiranja za podjetja in samostojne podjetnike.

Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI)

Za razvoj ali uvedbo novega oziroma izboljšanje produkta, procesa ali storitve. Želite izvajati spremembe v proizvodnem procesu, izdelati prototipe ipd.?

Upravičenci: zagonsko podjetje oziroma start-up, samostojni podjetniki, mala in srednje velika podjetja, velika podjetja, zadruge in socialna podjetja

Razpisana vrednost: kredit v višini od 10.000,00 do 10.000.000,00 evrov (financiranje 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV, doba kreditiranja od 3 do 9 let)

Rok prijave: do porabe sredstev

Razpisovalec: SID banka

Več informacij na tej povezavi.

Podjetja aktualne razpise za povratna in nepovratne sredstva lahko ves čas spremljate na spletni strani eu-skladi.si, subvencije.finance.si, podjetniski-portal.si/razpisi in preko spletnih strani razpisovalcev. Fotografija: Adobe Stock Photos

Mikroposojila za MSP (MSP mikro)

Denarna sredstva za pokrivanje stroškov in izdatkov poslovnega procesa podjetja ali investicijo v opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva.

Upravičenci: samostojni podjetniki, mikro ali mala podjetja, zagonska podjetja oziroma start-up in socialna podjetja

Razpisana vrednost: kredit v višini od 5.000,00 do 25.000,00 evrov (100 % upravičenih stroškov, z vključenim DDV, doba kreditiranja od 2 do 5 let)

Rok prijave: do porabe sredstev

Razpisovalec: SID banka

Več informacij na tej povezavi.

Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025

Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij.

Upravičenci: Zagonska, mikro, mala in srednja podjetja

Skupna višina sredstev: 17.972.400,00 evrov

Rok prijave: SKLOP I: 3. rok: 15. 6. 2023, 4. rok: 15. 11. 2023 , 5. rok: 15. 3. 2024; SKLOP II : 2. rok: 15. 4. 2023, 3. rok: 15. 9. 2023, 4. rok: 15. 1. 2024, 5. rok: 15. 4. 2024

Razpisovalec: Javna agencija SPIRIT Slovenija

Višina finančne podpore: SKLOP I od najmanj 40.000 EUR do največ 90.000 EUR in SKLOP II  v višini od najmanj 10.000 EUR do največ 40.000 EUR

Javni razpis je razdeljen na SKLOP I in SKLOP II. SKLOP I je namenjen MSP, ki imajo najmanj 20 zaposlenih. V SKLOPU I je predvidena podpora za 120  podjetij. SKLOP II je namenjen zagonskim, mikro in malim podjetjem, ki imajo najmanj 1 in največ 19 zaposlenih. V SKLOPU II je predvidena podpora za 80  podjetij.

Več informacij in razpisna dokumentacija na tej povezavi.

P1 plus 2023 | Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Namen razpisa P1 plus 2023 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP. Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe ter zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu.

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe ter zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu.

Razpisana vrednost: 66 milijonov evrov

Rok prijave: 15. 4., 5. 5., 25. 5., 15. 6., 5. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2023

Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

Več informacij na tej povezavi.

EIC Accelerator 2023 – nepovratna sredstva za inovacije

Program Accelerator, ki ga financira Evropska unija, je zasnovan tako, da zagotavlja finančno podporo in mentorstvo visoko potencialnim start-upom, ki si želijo dvigniti svoje podjetje na višjo raven. Program EIC Accelerator omogoča dostop do obsežnih virov in strokovnega znanja, ki vam lahko pomaga uresničiti vašo vizijo. Z nepovratnimi sredstvi v višini do 2,5 milijona  EUR za razvoj prototipa, zaposlovanje ključnega osebja ali širjenje vašega poslovanja, vam bo program zagotovil vse, kar potrebujete, da razširite vaše poslovanje in ustvarite trajen vpliv v vaši industriji.

Upravičenci: zagonska, mala in srednja podjetja (MSP)

Razpisana vrednost: 613 milijonov evrov

Višina sofinanciranja: 70 %, nepovratna sredstva med 0,5 milijona EUR in 2,5 milijona EUR, lastniški kapital do 15 milijonov EUR ali več v upravičenih primerih

Rok prijave: še 7. 6., 4. 10. 2023

Razpisovalec: Evropska komisija

Več informacij na tej povezavi.

Financiranje na Borzi terjatev

Na Borzi terjatev si podjetja kratkoročno financiranje zagotovite na podlagi odstopa terjatev in s kratkoročnimi posojili. Prednosti pridobitve financiranja na trgu Borze terjatev so dostopnost, hitrost in enostavnost. Financiranje po spletu lahko pridobite že v roku dveh ur od oddaje vašega zahtevka. Svoje podjetje brezplačno registrirajte na povezavi https://www.borzaterjatev.si/registracija, za uporabo storitev vam ne zaračunamo fiksnih stroškov. 

Borza terjatev je v letu 2022 slovenskim mikro, malim in srednje velikim podjetjem zagotovila več kot 125 milijonov evrov kratkoročnega financiranja, v skupnem seštevku pa 484 milijonov evrov (april 2023).

Prijavite se na naše novice